Kieszonkowy Licznik Geigera


9.8
Ocena: None Średnia: 9.8 (5 głosujących)


Licznik Geigera, a dokładnie Geigera-Mullera, gdyż urządzenie to zostało opracowane przez Hansa Geigera i Waltera Mullera w 1928 roku, jest najpopularniejszym wśród detektorów gazowych. Cząstka jonizująca wpadająca do wnętrza takiego detektora wytwarza w nim ładunek elektryczny, który po wzmocnieniu w samym detektorze oraz w układzie elektronicznym może zostać zarejestrowany w układzie elektroniki odczytu. Jeśli taki licznik zostanie wyposażony w układ programowalny, mogący zliczać impulsy w jednostce czasu czy też szacować dawkę pochłoniętego promieniowania jonizującego, stanie się on pełnowartościowym przyrządem pomiarowym. Tak jest w przypadku opisywanego urządzenia. Układ zbudowany jest w oparciu o tubę licznikową STS-5, która często jest stosowana w przenośnych radiometrach/licznikach tego typu. Zliczaniem powstałych po detekcji impulsów zajmuje się mikrokontroler AtMega8, a wyniki prezentowane są na wyświetlaczu LED. W układzie znalazło się także miejsce na przetwornicę podwyższającą, która dostarcza napięcia 400V do polaryzacji tuby licznikowej. Całe urządzenie zasilane jest baterią 9V, a jego obsługa sprowadza się do kilku prostych czynności. Po włączeniu urządzenie jest gotowe do pracy i działa w trybie mierzenia zliczeń na sekundę (cps). Kolejne naciśnięcia przycisku "Mode" powodują przejścia do kolejnych trybów pracy: zliczenia na minutę, szacowanie mocy dawki promieniowania pochłoniętego (uSv/h) i bezwzględny licznik impulsów (Counter). Działanie każdego z trybów sygnalizowane jest świeceniem odpowiedniej diody na panelu przednim. Zaświecenie diody x1000 świadczy o konieczności pomnożenia wyniku przez 1000. Dodatkowo miganie tej diody raz na 3 sekundy świadczy o przekroczeniu rocznej dopuszczalnej dawki promieniowania 1mSv/rok dla osób z ogółu ludności, a szybkie miganie świadczy o przekroczeniu dawki pracowniczej 20mSv/rok. Wszystko to przy założeniu, że aktualnie mierzony poziom promieniowania utrzymuje się przez rok.

Opracowanie układu sprawiło by znacznie więcej problemów gdyby nie pomoc znajomych. Należą się tutaj podziękowania dla: Jakuba Moronia za stworzenie programu do sterowania licznikiem, Przemysława Terleckiego za pomoc w budowie przetwornicy podwyższającej i Szymona Kulisa za cenne uwagi odnośnie budowy elektroniki odczytu samego detektora.

Podstawy Działania Licznika Geigera:

Licznik Geigera obok licznika proporcjonalnego i komory jonizacyjnej należy do grupy detektorów gazowych. Ogólna zasada działania tego typu detektorów (liczników) polega na wytwarzaniu w ich objętości czynnej sygnałów elektrycznych (impulsów prądowych). Impuls prądu elektrycznego przepływający przez opór roboczy wytwarza na nim spadek napięcia (krótkotrwały), czyli impuls napięcia. Ten impuls napięcia jest przeważnie sygnałem mierzonym przez współpracujący z licznikiem układ elektroniczny. Cząstki jonizujące wpadając do wnętrza detektora wytwarzają w nim pewna liczbę nośników ładunku. Tymi nośnikami są elektrony oderwane od atomów gazu wewnątrz licznika oraz jony dodatnie tego gazu. Proces ten nazywany jest jonizacją pierwotną. Detektory gazowe mają najczęściej postać kondensatora cylindrycznego. Elektroda wewnętrzna nazywana anodą jest tutaj elektrodą zbiorczą. Zbudowana jest ona jako cienki drut napięty miedzy dwoma izolatorami w osi komory cylindrycznej. Ścianki komory są elektrodą zewnętrzną (katodą) i stanowią jednocześnie obudowę licznika. Ideę działania licznika oraz jego typową konstrukcję przedstawia rysunek poniżej.

Katoda znajduje się zwykle na potencjale masy, wysokie napięcie dodatnie podawane jest na anodę przez rezystor roboczy R. Nie jest to jednak zasadą i zdarzają się inne schematy polaryzacji tuby, tak jak chociażby w przypadku opisywanego układu. W takim klasycznym przykładzie z rysunku wyżej impulsy generowane w układzie, w postaci spadku napięcia na anodzie, są ujemne względem wysokiego napięcia zasilającego licznik, a kondensator C stanowi tutaj separację między wysokim napięciem zasilania, a układami przedwzmacniacza, zasilanymi zwykle z niskiego napięcia. W licznikach Geigera-Mullera oprócz jonizacji pierwotnej, bardzo ważna jest także jonizacja wtórna o charakterze lawinowym spowodowana dużym natężeniem pola elektrycznego. Elektrony uwalniane z atomów są przyspieszane do energii wystarczającej do jonizacji lub nawet wzbudzania kolejnych atomów. Wyładowanie lawinowe w liczniku Geigera jest tak duże, że nie zależy ono od jonizacji pierwotnej. Nie można zatem zarejestrować energii cząstki, a jedynie fakt jej obecności w objętości czynnej detektora.

Działanie:

Cały licznik Geigera, czyli tuba licznikowa wraz z układami zasilania, sterowania i zliczania impulsów przedstawiony został na rysunku poniżej:

W urządzeniu można wyróżnić 3 podstawowe bloki: Zasilacz wysokiego napięcia - zbudowany jako przetwornica podwyższająca, tuba licznika STS-5 wraz z elektroniką odczytu oraz mikroprocesorowy układ licząco-sterujący. Przetwornica generuje napięcie 400V niezależnie od mikrokontrolera, przez co tuba licznikowa zasilana jest cały czas po włączeniu urządzenia. Wygenerowane w tubie impulsy, po wstępnym wzmocnieniu, trafiają do układu liczącego poprzez izolację optyczną. Na podstawie zliczonych impulsów i czasu w jakim to nastąpiło mikrokontroler wylicza żądane wielkości fizyczne i prezentuje je na wyświetlaczu LED.

Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Na samym początku warto zwrócić uwagę na układ U1 (MC34063), gdyż za jego pomocą wykonana została przetwornica podwyższająca (Step-Up) do zasilania tuby licznikowej. Układ MC34063 jest monolitycznym kontrolerem zawierającym wszystkie podstawowe elementy do budowy przetwornic DC-DC. Zawiera on w swojej strukturze temperaturowo kompensowane źródło napięcia referencyjnego, komparator, oscylator o regulowanym wypełnieniu oraz układy ograniczenia prądowego. Układ został tak zaprojektowany aby możliwe było zbudowanie przetwornicy o minimalnej liczbie elementów zewnętrznych. Typowy schemat aplikacyjny układu U1 został rozbudowy w celu poprawy sprawności przetwornicy. Ze względu na wysokie napięcie wyjściowe nie było możliwości wykorzystania wewnętrznego klucza wyjściowego, a zamiast tego zastosowany został wysokonapięciowy tranzystor MOSFET T6 (STP6NK600Z) o maksymalnym napięciu dren-źródło dochodzącym do 600V. W celu zwiększenia szybkości przełączania klucza T6 zastosowano dodatkowy tranzystor T1 (BC556), diodę D1 (1N4148) oraz rezystory R2 (1k) i R3 (20R). Gdy na nóżce 2 układu U1 pojawia się stan wysoki, poprzez diodę D1 i rezystor R3, tranzystor T6 zaczyna przewodzić, a energia z zasilania gromadzona jest w dławiku L1 (470uH). W drugiej połowie cyklu na nóżce 2 układu U1 pojawia się stan niski, tranzystor T1 otwiera się i następuje natychmiastowe rozładowanie bramki tranzystora T6, co powoduje jego odcięcie. Impuls wysokiego napięcie powstały w tym momencie na odłączonej końcówce dławika L1 doładowuje kondensator C4 (220nF 275VAC X2) poprzez szybką diodę D2 (UF4007). Kondensator C3 (3,3nF) ustala częstotliwość pracy oscylatora wewnętrznego, natomiast kondensator C1 (470uF) filtruje napięcie zasilania układu U1. Elementy R7 (10k), R8 (3,3M) i P2 (500k) stanowią dzielnik sprzężenia zwrotnego przetwornicy. Za pomocą potencjometru P2 możliwe jest ustawienie napięcia wyjściowego. Kondensator C2 (1nF) filtruje napięcie z dzielnika sprzężenia zwrotnego zanim trafi ono na wejście komparatora wewnętrznego.

Drugim ważnym podukładem jest elektronika odczytu tuby licznikowej D3 (STS-5). Rezystor R4 (4,7M) stanowi tutaj tak zwany opór roboczy. Impuls napięcia na tym rezystorze świadczy o wykryciu przez licznik cząstki jonizującej. Kondensator C5 (68pF) stanowi separację między tubą zasilaną wysokim napięciem, a resztą elektroniki odczytowej zasilanej niskim napięciem. Kondensator ten przewodzi jedynie impulsy, a jego wartość została tak dobrana aby uzyskać maksymalną możliwą częstość zliczeń (ilość impulsów w czasie), ale jednocześnie pojemność ta nie może być za mała aby wysokość impulsu była zdolna do otwarcia tranzystorów T7-T8 (BC546) pracujących w układzie darlingtona. Rezystor R5 (4,7M) sprawia, że tranzystory T7 i T8 są zatkane gdy nie ma impulsu. Dioda Zenera D4 (9,1V) zabezpiecza tranzystory T7 i T8 w przypadku pojawienia się dużego impulsu na rezystorze R4. Kondensator C12 (100uF) filtruje zasilanie tranzystorów T7 i T8 ze względu na impulsowy charakter pracy. Emiter T8 powoduje wysterowanie transoptora U2 (LTV817) i diody D5 (LED) oraz głośniczka P1. Dioda D5 stanowi wizualną kontrolkę zarejestrowanej w liczniku cząstki, a głośniczek P1 generuje w tym momencie charakterystyczny dla licznika Geigera stuk. Sygnał z wyjścia transoptora "podciągnięty" do +5V za pomocą R6 (10k) trafia do mikrokontrolera na wejście przerwania zewnętrznego Int0 i na wejście sprzętowego licznika Counter1.

Elementem sterującym całym licznikiem Geigera jest mikrokontroler U4 (Atmega8), taktowany rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz). Kondensatory C10-C11 (22pF) konieczne są do prawidłowej pracy rezonatora kwarcowego. Rezystor R22 (10k) wymusza wysoki stan na nóżce resetu mikrokontrolera. Stabilizator U3 (7805) dostarcza zasilania do części sterującej licznika. Kondensatory C6 (100uF), C7 (47uF) oraz C8-C9 (100nF) filtrują napięcie zasilania. Wyniki pomiaru reprezentowane są na 4 pozycyjnym wyświetlaczu siedmiosegmentowym LED W1 oraz za pomocą dodatkowych diod D6-D10. Zarówno wyświetlacz jak i diody sterowane są z mikrokontrolera za pomocą multipleksowania z wykorzystaniem tranzystorów T2-T5 (BC556) oraz T9 (BC556). Rezystory R9-R13 (3,3k) ograniczają prądy baz tych tranzystorów, natomiast elementy R14-R21 (680R) ograniczają prąd struktur LED wyświetlacza i diod D6-D10. Przyciski S1-S2 (uSwitch) wykorzystywane są do obsługi licznika. Złącze Prog umożliwia zaprogramowanie mikrokontrolera U4 bez wyjmowania go z podstawki.

Budowa:

Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj. Płytka do układu została tak zaprojektowana aby można ją było zamknąć w obudowie Z-49. Gotowy otwór na wyświetlacz 4 cyfrowy w tej obudowie znacznie zwiększa jej walory estetyczne. Po przylutowaniu wszystkich zworek budowę należy rozpocząć od uruchomienia przetwornicy wysokiego napięcia, czyli układu U1 i jego elementów pomocniczych. Ze względu na brak miejsca w obudowie, kondensator C4 należy zamontować leżąco od strony druku, natomiast tranzystor T6, leżąco po stronie elementów. Pomocą tutaj na pewno będą fotografie układu modelowego. Jeśli przetwornica już działa należy na jej wyjściu ustawić napięcie równe 400V względem masy. W drugiej kolejności warto zmontować elementy w torze sygnałowym tuby licznikowej, tranzystory T7-T8, kondensatory C5, C12 oraz diody, transoptor U2 i rezystory konieczne do ich poprawnej pracy. Na tym etapie możliwe jest już uruchomienie samego licznika. Po zamontowaniu tuby i włączeniu zasilania 9V dioda D5 sygnalizująca zliczenia powinna migać przynajmniej raz na 2-3 sekundy, co obrazuje rejestrację promieniowania tła. Jeżeli chodzi o montaż samej tuby licznikowej na płytce to można do tego wykorzystać uchwyty z dużych bezpieczników lutowane w płytkę, wykonać samemu uchwyt z kawałka blaszki miedzianej lub po prostu przylutować wyprowadzenia tuby do kawałka srebrzanki tak jak w projekcie modelowym. W dalszym etapie montażu należy przylutować wszystkie rezystory i tranzystory odpowiedzialne za poprawną pracę wyświetlacza i diod kontrolnych. Pod mikrokontroler U4 dobrze jest zastosować podstawkę. Przyciski S1 i S2 to mikroprzyciski w dużej obudowie, warto zadbać aby ich wysokość była większa niż komponentów wlutowanych w płytkę. Podczas wiercenia otworów w obudowie dobrze jest posłużyć się wydrukiem schematu montażowego. Po przyłożeniu wydruku wewnątrz obudowy można łatwo zapunktować wszystkie otwory. Płytka montowana jest do przedniej ścianki obudowy za pomocą 4 śrub M3 z łbem stożkowym. Łebki śrub powinny być wpuszczone w obudowę i nie mogą wystawać ponad jej powierzchnię, gdyż uniemożliwi to przyklejenie naklejki maskującej na przód obudowy. Przyciski powinny mieć otwory co najmniej 1mm większe niż ich ośki, a same muszą być zamontowane dokładnie na równo z górną powierzchnią obudowy (regulacji można dokonać za pomocą nakrętek na śrubach M3 mocujących płytkę). Elastyczność naklejki pokrytej folią samoprzylepną umożliwi wtedy wygodne naciskanie przycisków. Naklejkę w formacie PDF można pobrać z załączników, należy ją wydrukować na papierze samoprzylepnym, nie stosując żadnego dopasowania do strony, aby była odpowiedniej wielkości. Wydruk należy pokryć jeszcze warstwą folii samoprzylepnej, a potem całość nakleić na obudowę. Z boku obudowy konieczne jest wycięcie "okienka" aby promieniowanie mogło dotrzeć do tuby zamontowanej w środku. Wynika to z faktu, że rejestrowane promieniowanie to głownie cząstki beta, dla których kilka milimetrów obudowy z tworzywa sztucznego stanowi już poważną przeszkodę.

Wykaz Elementów:

1x Membrana piezo/głośniczek słuchawkowy
1x Wyłącznik kołyskowy
2x uSwitch

1x 1k
1x 2R
1x 3,3M
5x 3,3k
2x 4,7M
3x 10k
1x 20R
9x 680R
1x Potencjometr Montażowy 500k

1x 1nF
1x 3,3nF
2x 22pF
1x 68pF
2x 100nF
1x 220nF/275VAC X2
1x 47uF Elektrolit
2x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x 470uH
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x 1N4148
1x UF4007
1x Dioda Zenera 9,1V
6x Dioda LED
2x BC546
6x BC556
1x STP6NK60Z
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATMEGA8 + Podstawka
1x Wyświetlacz LED
1x LTV817
1x MC34063
1x Tuba licznikowa STS-5(CTC-5)
1x Kijanka do baterii 9V + bateria

Programowanie:

Program do mikrokontrolera Atmega8 został napisany w Bascomie przez Jakuba Moronia, a jego kluczowe fragmenty przedstawione zostały poniżej. Najważniejszym fragmentem programu jest obsługa przerwania Timer0, gdyż tutaj właśnie dokonywany jest odczyt licznika systemowego Counter1, obsługiwana jest klawiatura i wyświetlacz siedmiosegmentowy. Przerwanie Timer0 występuje co 4ms, a jego preskaler sprzętowy został ustawiony na 256. Na listingu poniżej przedstawiony został fragment programu odpowiedzialny za odczyt impulsów z elektroniki odczytu licznika Geigera trafiających na wejście Counter1.

 'Every 1s read pulse counter
 Incr Cnt_tm
 '4ms * 250 = 1s
 If Cnt_tm = 250 Then
  Cnt_tm = 0
  'Increment buffer pointer, loop at 61, start form 1 (bascom array)
  Incr Buf_ptr
  If Buf_ptr = 61 Then
   Buf_ptr = 1
   'At first loop 61->1 indicate that buffer is full for cps calculation
   Set Full_buf
  End If
  'Store counter value
  Buf_val(buf_ptr) = Counter1
  'Clear counter
  Counter1 = 0
  'Set flag for display update
  Set F_upd
 End If

Procedura ta wykonywana jest co 4ms jednak zmienna Cnt_tm zliczająca do 250 pozwala taktować odczyt licznika systemowego co 1s. Dokładnie co 1s zwiększana jest wartość Buf_ptr stanowiąca wskaźnik bufora odczytu Buf_val. Bufor ten stanowi w istocie tablicę zmiennych typu Word (60 elementów), do której cyklicznie zapisywane są kolejne wartości licznika Counter1 zarejestrowane w ciągu ostatniej sekundy. Gdy wskaźnik bufora Buf_ptr przekroczy wartość 60 tablica zaczyna być nadpisywana od początku, a jednocześnie ustawiona zostaje flaga Full_buf. Ma to potem swoje konsekwencje przy obliczaniu wartości mierzonych. Po odczycie wartości Counter1 zawartość licznika jest kasowana oraz ustawiana jest flaga F_upd, dzięki której możliwe jest uaktualnienie wskazań wyświetlacza w innej części programu. Listing poniżej przedstawia procedurę obsługi wyświetlacza i diod kontrolnych, która wykonywana jest każdorazowo przy wystąpieniu przerwania Timer0.

 'LED display multiplexer
 If Led_ptr = 255 Then
  'Down mode leds anode (next Led_ptr=0 => digit 0 on LED display)
  Set Leds_mode_a
 Else
  'Down prevoius digit anode on LED display
  Set Portb.led_ptr
 End If
 Incr Led_ptr
 If Led_ptr = 4 Then
  'Display mode leds, set Led_ptr to 255 so next increment move it to 0
  Led_ptr = 255
  'x1000 led
  Led_e = Not K_led
  'cps led
  Led_d = Not Mode_ptr.0
  'cpm led
  Led_dp = Not Mode_ptr.1
  'uSv/h led
  Led_c = Not Mode_ptr.2
  'counter led
  Led_g = Not Mode_ptr.3
  'Up mode leds anode
  Reset Leds_mode_a
 Else
  'Display digit, arrray index = digit no. + 1 (bascom array starts at 1 ?!)
  Led_tmp = Led_ptr + 1
  Led_a = Led_dig(led_tmp).0
  Led_b = Led_dig(led_tmp).1
  Led_c = Led_dig(led_tmp).2
  Led_d = Led_dig(led_tmp).3
  Led_e = Led_dig(led_tmp).4
  Led_f = Led_dig(led_tmp).5
  Led_g = Led_dig(led_tmp).6
  Led_dp = Led_dig(led_tmp).7
  'Up digit anode
  Reset Portb.led_ptr
 End If

Licznikiem multipleksera jest tutaj zmienna Led_ptr, której wartość jest zwiększana cyklicznie po każdym wykonaniu tego fragmentu kodu. Dla wartości 0-3 na wyświetlaczu pokazywane są cyfry, natomiast dla wartości Led_ptr = 4 zaświecają się diody kontrolne. Zaraz po wejściu do obsługi wyświetlania sprawdzany jest stan Led_ptr i gaszona jest aktywna wcześniej anoda wyświetlacza. Potem zwiększana jest wartość Led_ptr i w zależności od niej katody wyświetlacza (lub diody) przyjmują odpowiednie wartości. Tablica Led_dig(x) przechowuje aktualne wartości jakie powinny być wyświetlone na poszczególnych pozycjach wyświetlacza.

Wszelkie obliczenia dokonywane są w pętli głównej programu gdy flaga F_upd zostanie ustawiona na 1. W zależności od ustawionego trybu pracy (zmienna Mod_ptr) program wylicza: zliczenia na sekundę (cps), zliczenia na minutę (cpm), szacuje dawkę pochłoniętego promieniowania lub pokazuje bezwzględną liczbę zliczeń. Zmienna Mod_ptr przyjmuje wtedy wartości równe odpowiednio 1, 2, 4 i 8. Na listingu poniżej przedstawiono sposób wyliczania zliczeń na sekundę.

'Calculate cps
   Value = 0
   'If current buffer pointer <10 sum 0 to buf pointer and...
   If Buf_ptr < 10 Then
    For For_cnt = 1 To Buf_ptr
     Value = Value + Buf_val(for_cnt)
    Next For_cnt
    'If previous values are stored into buffer sum the rest up to 59
    If Full_buf = 1 Then
     For_init = 51 + Buf_ptr
     For For_cnt = For_init To 60
      Value = Value + Buf_val(for_cnt)
     Next For_cnt
    'If buffer is empty predict value of cps
    Else
     Value = Value * 10
     Value = Value / Buf_ptr
    End If
   'If buffer pointer >10 sum last 10 values
   Else
    For_init = Buf_ptr - 9
    For For_cnt = For_init To Buf_ptr
     Value = Value + Buf_val(for_cnt)
    Next For_cnt
   End If
 
   'Display cps
   '0-1000 range
   If Value < 10000 Then
    'Set dp to digit 1 (0.1 resolution)
    Dp_pos = &B11111101
    Reset K_led
   '1000-10,000
   Elseif Value < 100000 Then
    'Set dp to digit0 (1 res.)
    Value = Value / 10
    Dp_pos = &B11111110
    Reset K_led
   '>10,000
   Else
    'Overflow
    Reset K_led
    Set F_over
   End If

Na samym początku zerowana jest zmienna przechowująca wyliczoną wartość (Value). Tablica Buf_val(x) przechowuje zmierzone wartości natomiast wskaźnik bufora Buf_ptr wskazuje na najnowszy wynik z pomiaru. Do uśredniania zawsze brane jest 10 ostatnich wyników. Jeśli wartość wskaźnika jest większa lub równa 10 pętla For sumuje 10 ostatnich wyników i jest to gotowa wartość cps pomnożona przez 10. Gdy wartość wskaźnika jest mniejsza od 10 to sumowane są wszystkie wartości od 1 do Buf_ptr, a następnie dopełnienie do 10 wyników jest brane z końca tablicy począwszy od wskaźnika 51 + Buf_ptr do końca tablicy (do 60). Wynika to z faktu, iż bufor pomiarowy jest nadpisywany cyklicznie. Jedynym wyjątkiem od tej metody obliczeń jest pierwsze zapełnienie bufora, gdy urządzenie zostaje włączone lub zresetowane, a Full_buf = 0 i nie zapisano jeszcze co najmniej 10 komórek Buf_val(x). Wynik przewidywany jest wtedy na podstawie aktualnej ilości wykonanych pomiarów. Wyświetlanie zliczeń na sekundę podobnie jak pozostałych parametrów wyposażone jest w automatyczną zmianę zakresów/wskazań. Gdy wyliczona wartość jest mniejsza od 1000 to wyświetlacz wskazuje wartość z dokładnością do 0.1 cps, gdy natomiast wynik jest większy od 1000 to precyzja pomiaru wynosi 1 cps.

   'Display countinous counter
   '0-1000
   If Count_val < 10000 Then
    'Set dp to digit 0 (1 res.)
    Dp_pos = &B11111110
    Reset K_led
    Value = Count_val
   '1000-10,000
   Elseif Count_val < 100000 Then
    'Set dp to digit 2 (0.01k res.)
    Value = Count_val / 10
    Dp_pos = &B11111011
    'Set x1000 led
    Set K_led
   '10,000-100,000
   Elseif Count_val < 1000000 Then
    'Set dp to digit 1 (0.1k res.)
    Value = Count_val / 100
    Dp_pos = &B11111101
    Set K_led
   '100,000-1,000,000
   Elseif Count_val < 10000000 Then
    'Set dp to digit 0 (1k res.)
    Value = Count_val / 1000
    Dp_pos = &B1111110
    Set K_led
   '>1,000,000
   Else
    'Overflow
    Reset K_led
    Set F_over
    'Disable continous counter interrupt on overflow to preserve Count_val to loop to zero
    Disable Int0
   End If

Na listingu powyżej została zaprezentowana druga z czterech procedur wyliczająca wskazania prezentowane przez licznik. Jest to tym razem procedura pozwalająca obliczyć bezwzględną liczbę zliczeń rejestrowanych w tubie STS-5. Zmienna Mod_ptr w tym trybie pracy przyjmuje wartość 8, a do zliczeń nie jest w tym przypadku wykorzystywany Counter1, a licznik programowy działający na przerwaniu zewnętrznym Int0. Licznikiem programowym jest tutaj zmienna Count_val, która resetowana jest po uruchomieniu urządzenia lub wciśnięciu przycisku Reset. Procedura na pierwszy rzut oka jest skomplikowana, jest to wynikiem automatycznej zmiany zakresów jaką chciano uzyskać. Gdy ilość zliczeń jest mniejsza niż 10000 to dioda x1000 nie jest zapalana a na wyświetlaczu prezentowana jest bezpośrednio ilość zliczeń. Gdy wartość w zmiennej Count_val przekroczy 10000 to dioda x1000 zostaje włączona a wyświetlacz prezentuje wynik w kilo zliczeniach czyli w tysiącach zliczeń. W zależności od wartości precyzja wskazań to 0.01k, 0.1k lub 1k zliczeń. W efekcie układ może mierzyć do 1000000 impulsów a po przekroczeniu tej liczby zgłaszany jest błąd i układ się zatrzymuje.

Pozostałe fragmenty programu pozwalają obliczyć ilość zliczeń na minutę oraz oszacować dawkę promieniowania pochłoniętego. Procedury te napisane są bardzo podobnie do tych z listingów powyżej, zatem nie warto przedstawiać tutaj ich dokładnego opisu. Cały kod źródłowy jest dostępny w załącznikach. Podczas programowania ważne jest także ustawienie fusebitów mikrokontrolera ATMega8 (wartości szesnastkowe: hfuse=C9, lfuse=FF), bez tego układ na pewno nie będzie działał prawidłowo. Pomocą będzie tu na pewno rysunek poniżej, na którym przedstawiono zrzut z programu Burn-O-Mat.

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat86.72 KB
Płytka29.6 KB
Płytka (odbicie lustrzane)29.51 KB
Płytka (kilka na stronie)82.42 KB
Montowanie34.71 KB
Montowanie (wersja 2)41.05 KB
Warstwa Opisowa37.7 KB
Soldermaska34.97 KB
Kod Źródłowy11.86 KB
Program po Kompilacji (bin)4.34 KB
Program po Kompilacji (hex)12.23 KB
Nadruk na Obudowę38.88 KBPortret użytkownika Robert Kujawski

Cewka indukcyjna

Mirley, gdzie zaopatrujesz się w elementy indukcyjne? Szukałem 460uH w lispolu i w TME ale nie mają, jakieś sugestie? ;)

Secundo, jak zwykle pełen profesjonalizm, w robieniu płytek osiągnąłeś już chyba mistrzostwo, bardzo fajnie to wyszło z miejscem na "boba" (STS-5, to brat bliźniak tuby Bob-33, obie bardzo popularne w radzieckich licznikach). Nie myślałeś kiedyś, żeby jednak porzucić Bascoma na rzecz C?

Portret użytkownika mirley

Re: licznik

Cewki i dławiki to feryster, mają sklep na allegro. Co do programowania w C to już dawno chciałem się przenieść na C jednak wymaga to czasu, którego nie mam. W tym momencie bascom jest dla mnie najprostszy, C jest lepszy tylko muszę się trochę poduczyć bo to nie to samo co programy na kompa

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika bary603

Mam pytanie z kąd można

Mam pytanie z kąd można wziąść taką tube a może można samemu zrobić o odpowiednich parametrach?

Portret użytkownika maly310

Re: Mam pytanie...

Witaj Mirely a nie myślałeś nad użyciem przetwornicy z aparatów jednorazowych? mi się udało zejść z poborem prądu do 2mA przy 1,2V gdy jest zwarcie na tubie.
w linku jest przykład, że to działa.

http://www.youtube.com/watch?v=k7NdBkIxyBA

Bary603 aktualnie jest aukcja na alledrogo tuby sts-5 lub zainteresuj się tańszą tubą DOB-80 jest mniejsza ale wymaga napięcia 500V i inna ma czułość.

Portret użytkownika bary603

maly310 masz schemacik do

maly310 masz schemacik do tego licznika na filmiku? bardzo ciekawy nie wygląda na skomplikowany zasilany tylko na jednej baterii

Portret użytkownika maly310

re: maly310 masz schemacik do

Portret użytkownika bary603

tuba sts-5

kupiłem tube ale gdy nią potrząsam lub delikatnie stukam paznokciem to coś brzęczy w środku tak jakby miała jakieś luźne elementy, czy ta tuba jest uszkodzona? Czy tak powinno być?

Portret użytkownika maly310

tuba sts-5

moja ctc również wydaje taki dźwięk jakby było coś luźne w środku ale bez podłączenia nie można być pewnym, podłącz tubę i testuj pracę tuby starym ruskim zegarkiem lub elektrodą TIG (ważne są kolory elektrod).

Portret użytkownika bary603

tuba sts-5

Zbudowałem coś na wzór tego linku co podesłałeś i większa częstotliwość jest gdy zbliżam tube do wiadra z popiołem
i kineskopu telewizora musze spróbować z tymi elektrodami TIG bo zegarka nie znajde, już prawie skończyłem projekt Mirleya i zobaczymy jak to cacko będzie dziłać ;)

Portret użytkownika diodak

tuba sts 5 napiecie

Witam kolego mirley czy 400v ma byc na tubie czy na wyjsciu z przetwornicy bo sam opor spiety do masy na minusie tuby daje znaczny spadek napiecia majac 400 na wyjsciu przetwornicy to na samej tubie jest juz tylko 300v

Portret użytkownika mirley

Re: Licznik

400V to wyjście z przetwornicy, jednak sprawdź czy na pewno nie włożyłeś tuby na odwrót, na obudowie jest oznaczona anoda +. W sumie to nie powinno być spadku napięcia jak nie są liczone duże ilości zliczeń a jedynie tło

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika maly310

Re: Licznik

Mierząc napięcie na tubie masz dzielnik napięcia między R4 a wewnętrzną rezystancją miernika oraz trzeba wziąć pod uwagę wydajność przetwornicy. pozdro.

Portret użytkownika gino

cewka w przetwornicy

Witam,
ta cewka w przetwornicy to jest jaka: powietrzna czy to ma być dławik na rdzeniu ferrytowym ? czy może jest to bez znaczenia byleby miała 470uH ?

Portret użytkownika mirley

Re: Geiger

Nie cewka a dławik na rdzeniu ferrytowym kubkowym (wygląda jak kondensator)

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Bandur

dławik

Czy dławik musi być koniecznie na rdzeniu kubkowym czy może być zwykły osiowy?
Nie wiem czy ma to wiele wspólnego z powodem niedziałania urządzenia, ale zastosowałem mały dławik osiowy i licznik nie liczy:)

Napięcie mierzone na wyjściu bez obciążenia to około 7,4[V], a kręcenie potencjometrem nic nie zmienia. Pozostała część miernika zdaje się działać poprawnie. Dodam, że płytkę przeprojektowałem według swojego widzimisię, ale wszystkie elementy wydają się być w porządku.
Czy mógłbym prosić o jakieś ewentualne podpowiedzi, co jeszcze może działać nie tak?

Portret użytkownika mirley

Re: Geiger

Dławik musi być kubkowy albo ewentualnie toroidalny, napewno nie osiowy. Przetwornica gromadzi energię w rdzeniu, jesli nie ma rdzenia to nie działa, albo działa kiepsko. Jakie napięcie masz na HV? to 7,4V o którym piszesz? to znaczy się że przetwornica w ogóle nie pracuje. Zmień dławik i sprawdź różnicę

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Bandur

dławik

Dzięki za odpowiedz, znalazłem jeszcze jeden błąd montażowy w swoim schemacie, ale dławik robił swoje. Po bardziej skomplikowanych pomiarach okazuje się że maksymalne napięcie wyjściowe wynosi 140V, także będę musiał poszukać tego dławika i zobaczymy co się wydarzy:)

Pozdrawiam!

Portret użytkownika michał

Witam

Zbudowałem licznik i mam kilka pytan...
Jakie powinno być promieniowanie tlą? bo u mnie w domu znajduje się ono w przedziale miedzy 60 a 120usw i czesto zapala się dioda x1000 wiec wydaje mi się ze chyba jest coś nie tak...
Na wyjściu przetwornicy największe napięcie jakie udało mi się uzyskać to 360v ale następnym problemem jest to ze po podłączeniu zaczyna ono liniowo spadać, aż do momentu ze licznik przestaje liczyć, spada ono dość szybko, z moich pomiarów wynikło ze spada tez napięcie na baterii a bateria jest nowa ale do pewności kupiłem jeszcze jedna i jest to samo zjawisko, płytka i luty sprawdzone i wszystko jest ok, wiec nie wiem gdzie może być błąd...

Portret użytkownika jam

Zastosowanie stabilizatora

Zastosowanie stabilizatora 7805, a tym bardziej wyświetlacza led przy zasialniu bateryjnym (w dodatku 6F22) to jakieś nieporozumienie i zwyczajnie brak myślenia przy projektowaniu.

Portret użytkownika mirley

Re: Licznik

wynik jest w uSv ale kropka jest na którym miejscu? bo dynamicznie się zmienia w zależności od wskazania. Możliwe że dawka jest przekroczona dla osób z ogółu ludności, u mnie w domu na wsi też tak jest bo to stary budynek.

Zwiększ wartość R8 do 3,6M aby podnieść napięcie. Napięcie mierz na HV względem masy a nie na tubie

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika michał

Napiecie mierzyłem względem

Napiecie mierzyłem względem masy... Ok, zwiększę wartość R8.
Kropka znajdu sie w tym punkcie--> 0.000 w jeszcze mi sie nie zdarzyło zeby zmieniła swoje położenie, cały czas jest w tym punkcie. Zmienia położenie tylko gdy zmieniam tryb pracy.

Portret użytkownika max

STS-5

Witam
Co może zastąpić STS-5? Lub dopasować takiego SBM-20?

Portret użytkownika max

1x 220nF/275VAC X2

To jeden kondensator, czy dwie?

Portret użytkownika mirley

Re:

To jak masz 0.120 to jest 0.120 uSV czyli 120nSv i to jest ok wynik

-----------
nie znam parametrów SBM-20 masz jakiegoś pdf'a?, co do kondensatora to kondensator X2 to jest typ kondensatora a raczej jego klasa. Kondensator polipropylenowy, bezindukcyjny

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika max

Re:Re:

Dziękuję. 275VAC nie wystarczy? Can 630VAC?

Portret użytkownika mirley

Kondensator

kondensator ma 275VAC czyli z grubsza da razy tyle dla prądu stałego. Wytrzymuje spokojnie ponad 400V ale musi być X2. Jak nie to zwykły na 630V ale nie polecam

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika max

Re: Kondensator

Wyczyścić. Dziękuję.

Portret użytkownika michał

HV

Witam, dziekuje za odpowiedz...
Po zwiększeniu wartości rezystora R8 napięcie wyjściowe dalej sie nie zmienia, max to 360v nie wiem co moze byc przyczyna... napięcie mierze względem masy...

Portret użytkownika max

5V

Witam.
Nie mów mi, co potrzebne konwerter ocen z 5V?

Portret użytkownika kondratev

detektor

dobra robota!
również zajmuję się budową detektorów promieniowania i uważam że projekt jak najbardziej użyteczny nie tylko dla miłośników radiacji:)
Jedyne czego mi tu brakuje, to alarmu o przekroczeniu DER. Kwestia jednego buzzera, a w razie niebezpieczeństwa ostrzeże przed zagrożeniem.
pozdrawiam.

Portret użytkownika mirley

Re: Geiger

Jest ostrzezenie o przekroczeniu dawki, dioda x1000 miga co jakieś 2-3 sekundy jak dawka dla ogółu ludności jest przekroczona i miga szybko jak przekroczona jest dawka pracownicza

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Drops

Przetwornica

Witaj,
jestem na etapie składania i uruchamiania przetwornicy, jednak na wyjściu mam tylko 280V jakieś pomysły ?

Portret użytkownika mirley

Re: Przetwornica

Tranzystor masz ten co ja czy inny?jaki dławik? Ewentualnie zwiększ R8 z 3,3M na 3,6M

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Drops

Dławik i tranzystor dokładnie

Dławik i tranzystor dokładnie ten sam jak w Twoim egzemplarzu modelowym.

Portret użytkownika Drops

Problem się częściowo

Problem się częściowo rozwiązał :D powodem był multimetr który nie wiadomo czemu źle pokazywał napięcie. Teraz mam sprawdzony, ale na wyjściu tylko 385V

Portret użytkownika max

prąd obciążenia

Witam mirley!
Czy możesz zmierzyć prąd obciążenia w module zasilania w dozymetr?
Dzięki z góry.

Portret użytkownika mirley

Re: Licznik

385V też dobre ale możesz zmodyfikować wartości rezystancji tak jak pisałem.

----------------
Nie wiem co mam zmierzyć.... prąd na rezystorze R4?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika max

Witam! mirley wrote:Nie wiem

Witam!

mirley wrote:
Nie wiem co mam zmierzyć.... prąd na rezystorze R4?

Muszę wiedzieć, aktualnego obciążenia wysokiego napięcia zasilania.

Portret użytkownika Drops

Przetwornica

Mirley, czy jest opcja przeliczyć przetwornice na zasilanie 5V?

Portret użytkownika max

Witam! mirley, można

Witam!
mirley, można wyświetlić zdjęcie kondensatora C4?
Dzięki z góry.

Portret użytkownika Drops

Mirley, jeszcze

Mirley, jeszcze potrzebowałbym małej pomocy.
Próbuje zmusić Twój kod, żeby działał z wyświetlaczem LCD 2*16. Niestety tylko w trybie counter działa poprawnie - natomiast we wszystkich innych trybach pokazuje wartości nie poprawne. Masz jakieś sugestie dlaczego tak się może dziać ?

Portret użytkownika mirley

Re: Przetwornica

Przetwornicę podłacz do zasilanie 5V.... możesz spróbować trochę zmniejszyc dławik np do 330uH

Kondensator C3 to zwykły MKP X2... zdjęcia nie zrobię bo model wysłałem do EP i muszę poczekać aż wróci. Zdjęcia w google "MKT X2" i wyświetl grafikę

Jakie wartości dokłądnie pokazuje? Całkiem przypadkowe czy pomnozone przez jakąś wartość

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika max

Re: Przetschornitsa

Dziękuję.

Portret użytkownika Drops

Ciężko mi powiedzieć, jakby

Ciężko mi powiedzieć, jakby pomnożone jakieś 4 razy, ale mnożnik się zmienia, więc precyzyjnie nie mogę określić. Modyfikacje zrobiłem szybką i banalną do Led_table podstawiłem cyfry i wyświetlam je po kolei Lcd Led_dig(4)3,2,1. Sprawdza się to tylko dla trybu Counter.

Natomiast zauważyłem także że oryginalny soft zaniża delikatnie wartość

Portret użytkownika Drops

Co do podpięcia 5V, na

Co do podpięcia 5V, na wyjściu jest 3,26V więc przetwornica w ogóle nie pracuje :/

Portret użytkownika piter

Wyświetlacz

Witam

Czy może ktoś podać model wyświetlacza zastosowany w projekcie.
Nie znam się dobrze na elektronice, ale wyświetlacz zastosowany w projekcie jest 14 wyjściowy, a te co znajduję mają 12 wyjść.

Portret użytkownika mirley

RE:Geiger

Wyświetlacz http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=657?

Próbowałeś zmieniać wartości w dzieliku? Jakie napięcie jest na dzielniku jak normalnie pracuje a co się dzieje w momencie podłączenia do 5V

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika kondratev

pomiar

Mirley, zbudowałem urządzenie. Pytanie tylko dlaczego włącza alarm przy tak małej dawce jak 0.12uSv/h, czy to u mnie jakiś błąd podczas ładowania do proca czy tak było zamierzone?

Portret użytkownika mirley

Re; Geiger

Miało dawac znac przy 1mSv/rok czyli około tego co podałeś na godzinę

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika neo

Wydaje mi się że coś jest nie

Wydaje mi się że coś jest nie tak, dioda informująca o wykryciu cząstki miga co 2-3 sekundy a na wyświetlaczu około 50.00-60.00 uSv/h. Oczywiście czerwona x1000 też miga. Jakieś pomysły co jest nie tak? Bo wydaje mi się że to zdecydowanie za dużo?