Synteza DDS funkcja skanowania


Witam ,

znalazłem taki kod syntezy DDS w necie chce dopisać parę linijek kodu tak aby uzyskać dodatkową funkcję skanowania częstotliwości po kliknięciu na klawisz , o to kod źródłowy

inicjalizacja procesora wstępna konfiguracja
Const Firmwareversion = "1.4.2"
$regfile = M8def.dat
$crystal = 4000000
'$baud = 9600
$hwstack = 64
$swstack = 10
$framesize = 40
 
 
'-----------------------------------------------------------------
'konfiguracja wyświetlacza
Config Lcd = 20 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portc.0 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.2 , E = Portd.1 , Rs = Portd.2
 
'-----------------------------------------------------------------
'konfiguracja pozostałych portów
Config Portc = Output
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Input
Config Portb.2 = Input
Config Portb.3 = Input
Config Portb.4 = Input
Config Portd.7 = Input
Portb = &B00111111
Portd = &B11111111
'-----------------------------------------------------------------
'konfiguracja ADC  dla s-metra
'Config Adc = Single , Prescaler = Auto
 
'-----------------------------------------------------------------
'aliasy dla portow
'Dds_reset Alias Portd.5
Dds_fq_ud Alias Portc.4
Dds_w_clk Alias Portc.5
Dds_data Alias Portc.3
 
 
'-----------------------------------------------------------------
'konfiguracja portu szeregowego
'Config Serialin = Buffered , Size = 24           'bufor ma być na tyle duży by nie było błedów w odbiorze ramek.
'Config Input = Crlf , Echo = Crlf
 
'-----------------------------------------------------------------
'definicje zmiennych
Dim Freq As Long
Dim Freq_z_posrednia As Long
Dim Freq_a As Long
Dim Freq_b As Long
Dim Freqtolcd As String * 7
Dim Enc As Byte
Dim Vfo As Bit
Dim Krok As Integer
Dim Krok_a As Integer
Dim Krok_b As Integer
Dim Kierunek As Bit
Dim Modulacja As Byte
Dim Modulacja_a As Byte
Dim Modulacja_b As Byte
Dim Freq_beram As Eram Long
Dim Freq_aeram As Eram Long
Dim Krok_aeram As Eram Integer
Dim Krok_beram As Eram Integer
Dim Modulacja_aeram As Eram Byte
Dim Modulacja_beram As Eram Byte
Dim Lock_bit As Bit
Dim Ptt As Bit
Dim Konfig_bit As Bit
'zmienne dla posredniej
Dim Posrednia As Long
Dim Posredniaeram As Eram Long
Dim Posrednia_kierunek As Byte
Dim Posrednia_kierunekeram As Eram Byte
'zmienne dla ddsa
Dim Init As Byte
Dim Freqtodds As Single
Dim Freqtoddsready As Long
Dim Przelicznik As Single
Dim Przelicznik_eram As Eram Single
 
'-----------------------------------------------------------------
'trzeba pomyslec o s-metrze
Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 4 , 4 , 32 , 32 , 32     ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31    ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31    ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31    ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31    ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31    ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31    ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 6 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31    ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 7 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31    ' replace ? with number (0-7)
 
'-----------------------------------------------------------------
'
Declare Sub Wyslij_f_do_dds
 
'-----------------------------------------------------------------
'ustawienia poczatkowe, uruchamiamy procesor
'Enable Interrupts
'Start Adc
Cursor Off
Echo Off
 
'-----------------------------------------------------------------
'w zasadzie juz mozemy pracowac, ale wyswietlmy reklamy
Cls
Lcd Firmwareversion
Locate 2 , 1
Lcd "booting "
Wait 1
Lcd "."
Wait 1
Lcd "."
Wait 1
Lcd "."
 
'-----------------------------------------------------------------
' AD9850 Initialize
'Set Dds_reset : Waitus 10 : Reset Dds_reset : Waitus 10   ' Reset
Set Dds_w_clk : Waitus 10 : Reset Dds_w_clk : Waitus 10   ' W_CLK
Set Dds_fq_ud : Waitus 10 : Reset Dds_fq_ud : Waitus 10   ' FQ_UD
Init = &H00
 
'ladujemy ustawienia domyslne lub jesli sa to zapisane nastawy
If Freq_aeram > 1000 Then
  Freq = Freq_aeram
  Freq_a = Freq_aeram
  Freq_b = Freq_beram
  Krok = Krok_aeram
  Krok_a = Krok_aeram
  Krok_b = Krok_beram
  Modulacja = Modulacja_aeram
  Modulacja_a = Modulacja_aeram
  Modulacja_b = Modulacja_beram
  Posrednia = Posredniaeram
  Posrednia_kierunek = Posrednia_kierunekeram       'posrednia kierunek 0-minus, 1-plus, 2-nic
  Przelicznik = Przelicznik_eram
Else
  Freq = 371500
  Freq_a = 371500
  Freq_b = 371500
  Krok = 100
  Krok_a = 100
  Krok_b = 100
  Modulacja = 2
  Modulacja_a = 2
  Modulacja_b = 2
  Posrednia = 800000
  Posrednia_kierunek = 2
  Przelicznik = 343.603                  'wymagana delikatna korekta w zależności od egzemplarza syntezy
End If
If Pind.6 = 0 Then
 Konfig_bit = 1
End If
Wait 1
Cls
Gosub Wyswietlacz
If Konfig_bit = 0 Then
'-----------------------------------------------------------------
'pętla główna
Do
  If Lock_bit <> 1 Then
   Debounce Pinb.2 , 0 , Modechange , Sub
   Debounce Pind.7 , 0 , Vfo , Sub
   Debounce Pind.6 , 0 , Band , Sub
   Debounce Pinb.5 , 0 , Zmianakroku , Sub
   'Debounce Pinb.3 , 0 , Splitfunc , Sub
   If Pinb.3 = 0 Then
     Ptt = 1
     Gosub Slupek_ptt
   Else
     Ptt = 0
     Gosub Slupek_ptt
   End If
   Enc = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Lewo , Prawo , 0)
  End If
  Debounce Pinb.4 , 0 , Lock , Sub
Loop
Else
Locate 1 , 1
Lcd "SETUP"
  Do
  Enc = Encoder(pinb.0 , Pinb.1 , Lewo , Prawo , 0)
   Debounce Pinb.5 , 0 , Zmianakroku , Sub
   Debounce Pind.7 , 0 , Zapis , Sub
   Debounce Pinb.4 , 0 , Offset , Sub
   Debounce Pinb.3 , 0 , Plus_przelicznik , Sub
   Debounce Pinb.2 , 0 , Minus_przelicznik , Sub
  Loop
End If
'-------------------------------------------------------------------------------
'koniec programu
End
 
'-------------------------------------------------------------------------------
' wszystkie sub-programs tutaj
 
Plus_przelicznik:
  Przelicznik = Przelicznik + 0.0001
  Gosub Wyswietlacz
Return
 
Minus_przelicznik:
  Przelicznik = Przelicznik - 0.0001
  Gosub Wyswietlacz
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'offset posredniej
Offset:
 If Posrednia_kierunek = 0 Then
   Posrednia_kierunek = 1
 Elseif Posrednia_kierunek = 1 Then
   Posrednia_kierunek = 2
 Elseif Posrednia_kierunek = 2 Then
   Posrednia_kierunek = 0
 End If
 Gosub Wyswietlacz
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'zapis
Zapis:
Locate 1 , 1
Lcd "SAVE "
  Posredniaeram = Posrednia
  Posrednia_kierunekeram = Posrednia_kierunek
  Freq_aeram = Freq_a
  Freq_beram = Freq_b
  Krok_beram = Krok_b
  Krok_aeram = Krok_a
  Modulacja_beram = Modulacja_b
  Modulacja_aeram = Modulacja_a
  Przelicznik_eram = Przelicznik
  Wait 1
  Goto _reset
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'blokowanie syntezy
Lock:
 If Lock_bit = 0 Then
  Lock_bit = 1
 Else
  Lock_bit = 0
 End If
 Gosub Wyswietlacz
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'galka w lewo
Lewo:
If Kierunek = 1 Then                    'zabezpieczenie przeciwko przeskakiwaniu o dwa przy zmianie kierunku
  Kierunek = 0
  Return
End If                           'galka w lewo
If Enc = 2 Or Enc = 1 Then
  If Konfig_bit = 0 Then
   Freq = Freq - Krok
  Else
   Posrednia = Posrednia - Krok
  End If
End If
If Freq < 100000 And Konfig_bit = 0 Then
  Freq = 3000000
End If
Gosub Freq_update
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'galka w prawo
Prawo:
If Kierunek = 0 Then
  Kierunek = 1
  Return
End If                           'galka w prawo
If Enc = 3 Or Enc = 0 Then
  If Konfig_bit = 0 Then
   Freq = Freq + Krok
  Else
   Posrednia = Posrednia + Krok
  End If
End If
If Freq > 3000000 And Konfig_bit = 0 Then
  Freq = 100000
End If
Gosub Freq_update
Return
 
'split
Splitfunc:
 
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'zmiana kroku syntezy
Zmianakroku:                        'zmiana kroku syntezy
If Krok = 1000 Then
  Krok = 100
Elseif Krok = 100 Then
  Krok = 10
Elseif Krok = 10 Then
  Krok = 1
Elseif Krok = 1 Then
  Krok = 1000
'  Freq = Freq / 100 'kasowanie reszty przy zmianie kroku wycofalem
'  Freq = Freq * 100
End If
Gosub Wyswietlacz
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'zmiana modulacji (dodac sterowanie pilotami)
Modechange:
 If Modulacja = 1 Then
  Modulacja = 2
 Elseif Modulacja = 2 Then
  Modulacja = 3
 Elseif Modulacja = 3 Then
  Modulacja = 1
 End If
Gosub Wyswietlacz
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'sterowanie VFO
Vfo:                            'zmiana vfo z A na B i modulacji
  If Vfo = 1 Then
   Freq_b = Freq
   Freq_beram = Freq_b                  'zapis ustawien do eram przeniesc do osobnej funkcji przy poweroff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Freq = Freq_a
   Modulacja_b = Modulacja
   Modulacja_beram = Modulacja_b
   Modulacja = Modulacja_a
   Krok_b = Krok
   Krok_beram = Krok_b
   Krok = Krok_a
   Vfo = 0
  Elseif Vfo = 0 Then
   Freq_a = Freq
   Freq_aeram = Freq_a
   Freq = Freq_b
   Modulacja_a = Modulacja
   Modulacja_aeram = Modulacja_a
   Modulacja = Modulacja_b
   Krok_a = Krok
   Krok_aeram = Krok_a
   Krok = Krok_b
   Vfo = 1
  End If
  Posredniaeram = Posrednia
  Posrednia_kierunekeram = Posrednia_kierunek
  Przelicznik_eram = Przelicznik
Gosub Wyswietlacz
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'zmiana pasm klawiszem band
'pasma ogarniete 15.11.2012
Band:
  If Freq < 370000 Then
   Freq = 370000
   Modulacja = 2
  Elseif Freq < 700000 Then
   Freq = 700000
   Modulacja = 2
  Elseif Freq < 1010000 Then
   Freq = 1010000
   Modulacja = 1
  Elseif Freq < 1400000 Then
   Freq = 1400000
   Modulacja = 3
  Elseif Freq < 1800000 Then
   Freq = 1806800
   Modulacja = 3
  Elseif Freq < 2100000 Then
   Freq = 2100000
   Modulacja = 3
  Elseif Freq < 2480000 Then
   Freq = 2489000
   Modulacja = 3
  Elseif Freq < 2800000 Then
   Freq = 2800000
   Modulacja = 3
  Elseif Freq >= 2800000 Then
   Freq = 181000
   Modulacja = 2
  End If
   Gosub Wyswietlacz
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'obsluga zmiany czestotliwosci na wyswietlaczu
'zmienilem z przeliczania f na rzecz wyswietlania ze stringu oszczednosc kodu okolo 5%
Freq_update:
Locate 2 , 6
If Konfig_bit = 0 Then
  Freqtolcd = Str(freq)
Else
  Freqtolcd = Str(posrednia)
End If
  If Len(freqtolcd) <= 6 Then
   Freqtolcd = " " + Freqtolcd
  End If
   Lcd Left(freqtolcd , 2)
   Lcd "."
   Lcd Mid(freqtolcd , 3 , 3)
   Lcd "."
   Lcd Right(freqtolcd , 2)
   Call Wyslij_f_do_dds                 'po kazdej zmianie czestotliwosci wysylamy komende do DDS'a
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'obsluga zmiany wszystkiego innego na wyswietlaczu
Wyswietlacz:
Gosub Freq_update
If Konfig_bit = 0 Then
Locate 1 , 1
  Lcd "VFO-"
  If Vfo = 1 Then
   Lcd "B"
  Elseif Vfo = 0 Then
   Lcd "A"
  End If
Locate 2 , 1
  If Modulacja = 1 Then
   Lcd "CW "
  Elseif Modulacja = 2 Then
   Lcd "LSB"
  Elseif Modulacja = 3 Then
   Lcd "USB"
  End If
Locate 2 , 17
  If Lock_bit = 1 Then
   Lcd "Lock"
  Else
   Lcd "  "
  End If
Else
  Locate 2 , 1
  If Posrednia_kierunek = 0 Then              'posrednia kierunek 0-minus, 1-plus, 2-nic
   Lcd "MINUS"
  Elseif Posrednia_kierunek = 1 Then
   Lcd "PLUS "
  Elseif Posrednia_kierunek = 2 Then
   Lcd "NONE "
  End If
  Locate 1 , 7
  Lcd Przelicznik
End If
Locate 1 , 15
If Krok = 1 Then
   Lcd " 10Hz"
  Elseif Krok = 10 Then
   Lcd " 100Hz"
  Elseif Krok = 100 Then
   Lcd " 1kHz"
  Elseif Krok = 1000 Then
   Lcd " 10kHz"
End If
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
Slupek_ptt:
 
If Ptt = 1 Then
   'a tutaj bedzie smetr z ładnymi słupkami
   Locate 1 , 6
   Lcd Chr(0)
   Lcd Chr(0)
   Lcd Chr(1)
   Lcd Chr(2)
   Lcd Chr(3)
   Lcd Chr(4)
   Lcd Chr(5)
   Lcd Chr(6)
   Lcd Chr(7)
   Locate 2 , 19
   Lcd "TX"
Else
   Locate 1 , 6
   Lcd "     "
   Locate 2 , 19
   Lcd "RX"
End If
Return
 
'-------------------------------------------------------------------------------
'sterowanie DDS-em
Sub Wyslij_f_do_dds                     'posrednia kierunek 0-minus, 1-plus, 2-nic
  If Posrednia_kierunek = 0 Then
   Freq_z_posrednia = Posrednia - Freq
  Elseif Posrednia_kierunek = 1 Then
   Freq_z_posrednia = Posrednia + Freq
  Elseif Posrednia_kierunek = 2 Then
   Freq_z_posrednia = Freq
  End If
  Freqtodds = Freq_z_posrednia * Przelicznik        'przelicznik ze zmiennej ladowanej z eepromu dla roznych syntez
  Freqtoddsready = Freqtodds
  Shiftout Dds_data , Dds_w_clk , Freqtoddsready , 3 , 32
  Shiftout Dds_data , Dds_w_clk , Init , 3 , 8
  Set Dds_fq_ud : Waitus 10 : Reset Dds_fq_ud : Waitus 10
End Sub