Menu w Case i jeden przycisk


Witam ,

postanowiłem sobie napisać menu padło na instrukcję case , mój problem to jak zagnieździć i obsłużyć case tzn.napisałem taki kod ale dziwnie obsługuje przycisk i nie wiem jak to mam poprawić

Do
Menu = Encoder(pinb.0 , Pinb.3 , Links , Rechts , 1)
Waitms 10
Loop
End
Links:
Incr Menu
 
If Menu >= 4 Then
  Menu = 0
  End If:
 
  Select Case Menu
  Case 0 : Waitms 100
  Locate 1 , 1 : Lcd "Scan   " :
    If Pinb.5 = 0 Then
           Incr Scan
           If Scan >= 3 Then
           Scan = 0 : End If
 
           Select Case Scan
           Case 0:
           Locate 2 , 2 : Lcd "Sped"
              If Pinb.5 = 0 Then
 
             Incr Sped : If Sped >= 2 Then : Sped = 0 : End If : End If :
 
             Select Case Sped
             Case 0:
             Locate 2 , 8 : Lcd "Fast"
             Case 1:
             Locate 2 , 8 : Lcd "Slow"
             End Select :
 
           Case 1:
           Locate 2 , 2 : Lcd "Freq"
             If Pinb.5 = 0 Then 
             Incr Of : If Of >= 2 Then : Of = 0 : End If : End If
             Select Case Of
             Case 0:
             Locate 2 , 7 : Lcd "ON  "
             Case 1:
             Locate 2 , 7 : Lcd "OFF  "
             End Select :
           Case 2:
           Locate 2 , 2 : Lcd "Memory"
           End Select
           End If
  Case 1 : Waitms 100
  Locate 1 , 5 : Lcd "Display"
 
  Case 2 : Waitms 100
  Locate 1 , 5 : Lcd "Beep   "
 
  Case 3 : Waitms 100
  Locate 1 , 5 : Lcd "AGC    "
End Select
Return
Rechts:
 Decr Menu
Return
np.wybieram Sped tutaj kilkając chcę mieć do wyboru Fast lub Slow a w rzeczywistości przeskakuje mi do podmenu Freq OFF i kolejno do podmenu Memory
Portret użytkownika matrix

Re: Menu w Case i jeden przycisk

Masz to w ogóle źle napisane jak to napisał jeden kolega na innym forum.
Musisz wszystko utrzymać w pętlach do...loop i dopiero po zatwierdzeniu wychodzisz z pętli i przechodzisz dalej.
Spójrz na takie menu które ja sobie napisałem a zapewniam Cię że działa bo testowane było na "żywym organizmie".:

Dim Czy_foto1 As Byte
Dim Fototest1 As Byte
 
 
Deflcdchar 0 , 32 , 4 , 2 , 31 , 2 , 4 , 32 , 32      'strzałka w prawo - 0
Deflcdchar 1 , 2 , 4 , 14 , 17 , 17 , 17 , 14 , 32     'litera ó - 1
Deflcdchar 2 , 32 , 8 , 10 , 12 , 8 , 25 , 6 , 32      'literka ł - 2
Deflcdchar 3 , 2 , 4 , 14 , 16 , 16 , 17 , 14 , 32     'literka ć - 3
Deflcdchar 4 , 32 , 2 , 4 , 14 , 16 , 14 , 1 , 30      'literka ś - 4
Deflcdchar 5 , 32 , 2 , 4 , 15 , 2 , 4 , 15 , 32      'literka ź - 5
Deflcdchar 6 , 32 , 2 , 4 , 22 , 25 , 17 , 17 , 32     'literka ń - 6
Deflcdchar 7 , 32 , 14 , 1 , 15 , 17 , 15 , 4 , 2      'literka ą - 7
 
Cursor Off Noblink
Cls
 
 
pozycja_menu = 1
 
Do
 
 '*** jeśli menu główne będzie miało tylko dwie pozycje to
 '*** zamiast poniższych dwóch warunków z instrukcjami INCR oraz DECR
 '*** można zastąpić jedną instrukcją
 '*** if w_gore = 0 or w_dol = 0 then toggle pozycja_menu
 
 if w_gore = 0 then             'przycsik w górę (down)
  incr pozycja_menu
  waitms 100
 end if
 
 if w_dol = 0 then              'przycisk w dół (up)
  decr pozycja_menu
  waitms 100
 end if
 
 if pozycja_menu > 2 then pozycja_menu = 2
 if pozycja_menu < 1 then pozycja_menu = 1
 
 select case pozycja_menu
    case 1:
     home
     lcd"Menu 1     "
     gosub menu_1
    case 2:
     home
     lcd"Menu 2     "
     gosub menu_2
 end select
loop
end
 
 
menu_1:
  'coś do robienia
return
 
menu_2:
 Gosub Wyswietl_tak_nie             'skocz do podprogramu wyświetlania w dolnej linii napisu NIE   TAK
  Do
    If W_gore = 0 Or W_dol = 0 Then     'jeśli nacisnę w górę lub w dół to
      Toggle Czy_foto1           'zmień wartość zmiennej na przeciwną czyli 0<=>255
      Waitms 200
    End If
 
    If Czy_foto1 = 0 Then           'jeśli zmienna wyboru wł/wył foto1 = 0 czyli foto 1 wyłączone
      Gosub Wyswietl_strzalke_nie       'wyświetl strzałkę na pozycji 2,1 a na pozycji 2,10 puste pole
     Else
      Gosub Wyswietl_strzalke_tak       'w przeciwnym razie na pozycji 2,1 puste pole a na 2,10 strzałkę
    End If
 
    If Wykonaj = 0 And Czy_foto1 = 0 Then     'jeśli foto1 wyłączone i nacisnę przycisk OK to
      Locate 2 , 1                 'znajduje pozycję 2,1
      Lcd "Foto 1 wy" ; Chr(2) ; ".   "     'wyświetla napis Foto 1 wył
      Fototest1 = 0               'wyłącza fototest dla foto 1
      Exit Do                   'i wychodzi każe opuścić pętlę
    End If
    If Wykonaj = 0 And Czy_foto1 = 255 Then      'jeśli nacisnąłem OK i fototest włączony
      Locate 2 , 1                   'znajduję pozycję 2,1
      Lcd "Foto 1 w" ; Chr(2) ; ".   "        'wyświetlam Foto 1 wł.
      Exit Do                     'każę wyjść z pętli
    End If
  Loop
  Gosub Czekacz                      'podprogram zawiera waitms 800
  Gosub Czyszczenie_drugiej_linii             'podprogram wpisuje 16 pustych znaków w drugiej linii
 
  If Czy_foto1 = 255 Then                 'jeśli wcześniej włączone zostało foto 1 to
    Home
    Lcd "Fototest foto 1 "                'wyświetl w pierwszej linii napis Fotottest foto 1
    Gosub Wyswietl_tak_nie                'podprogram wyświetla w drugiej linii wyrazy NIE oraz TAK
     Do
      If W_gore = 0 Or W_dol = 0 Then         'jeśli nacisnąłem przycisk UP lub DOWN to
       Toggle Fototest1               'zmień wartość zmiennej fototest na przeciwny
       Waitms 200                  'czekaj 200 ms
      End If
      If Fototest1 = 0 Then              'jeśli wartość zmiennej fototest1 = 0 czyli fototest wyłączony
        Gosub Wyswietl_strzalke_nie         'podprogram wywietla strzałkę na pozycji 2,1
       Else
        Gosub Wyswietl_strzalke_tak         'w przeciwnym razie na pozycji 2,10
      End If
      If Wykonaj = 0 And Fototest1 = 0 Then      'jeśli nacisnięto OK i wybrano wyłączony fototest 1 to
       Locate 2 , 1
       Lcd " Fototest wy" ; Chr(2) ; " "      'wyświetl w dolnej linii że fototest 1 wyłączony
       Exit Do                    'wyjdź z pętli
      End If
      If Wykonaj = 0 And Fototest1 = 255 Then     'jeśli naciśnięto OK i fototest włączony to
       Locate 2 , 1
       Lcd " Fototest w" ; Chr(2) ; "  "      'wyświetl napis że włączony
       Exit Do                    'wyjdż z pętli
      End If
     Loop
  End If
  Gosub Czekacz                      'podprogram zawiera waitms 800
  Gosub Czyszczenie_drugiej_linii             'podprogram wpisuje w drugiej linii 16 pustych znaków
Return
 
Wyswietl_tak_nie:
  Locate 2 , 1
  Lcd " Nie   Tak "
Return
 
Czyszczenie_drugiej_linii:
 'Waitms 800
 Locate 2 , 1
 Lcd "        "
Return
 
Wyswietl_strzalke_nie:
 Locate 2 , 1
 Lcd Chr(0)
 Locate 2 , 10
 Lcd " "
Return
 
Wyswietl_strzalke_tak:
 Locate 2 , 1
 Lcd " "
 Locate 2 , 10
 Lcd Chr(0)
Return
 
Czekacz:
 Waitms 800
Return

Portret użytkownika gosc

Menu będę miał dość duże w

Menu będę miał dość duże w sumie coś takiego MENU 1
Menu1.1
Menu1.1.1 - warunek do wyboru
Menu1.1.2 - warunek do wyboru
MENU 2

i tak dalej i jak to zrobić za pomocą time0 , time1 ?

Portret użytkownika matrix

Re Menu na case

Ale timer wcale nie jest Ci do tego potrzebny. Przestudiuj ten przykład co Ci podałem a uwierz mi że powie Ci dużo odnośnie pisania menu. Zasada tworzenia takiego menu polega na wchodzeniu w poszczególne pętle i wychodzeniu z nich dopiero po spełnieniu określonego warunku.

Portret użytkownika glecki

menu w pętlach warunkowych co o ty sądzicie

Co sądzicie o takim menu.
Pętla główna plus cztery pętle warunkowe do ustawiania parametrów.Cztery przyciski:menu,podmenu (oznaczone w listingu jako escape),plus i minus.Trzy DS18B20 na jednym pinie.Zależało mi na tym aby po wciśnięciu przycisku menu zwiększało się o jeden i przy dalszym naciskaniu nie zwiększało się dalej.Zrobiłem to za pomocą flagi pomoc.Po wejściu w menu naciskamy przycisk podmenu (oznaczony escape)i strzałka przechodzi do poszczególnych parametrów ustawianych.Tutaj zastosowałem polecenie waitms aby w przypadku trzymania przycisków plus lub minus parametr płynnie się zmieniał.Po wyjściu z każdego z menu jest czyszczony LCD.
Oczywiście jest to projekt który sukcesywnie rozwijam.Listing przedstawiony poniżej zaprogramowałem i działa bez zarzutu.
Mam zrobiony zegar na układzie PCF8583 z podtrzymaniem i zastanawiam się czy zmnienne ustawiane zapisywać do eeprom czy zastosować zasilanie awaryjne do procka.

$regfile = "m162def.dat"
$crystal = 16000000
 
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Config 1wire = Pind.7
 
 
 
Config Pinc.2 = Input                    'plus            'porty jako wejściowe
Config Pinc.3 = Input                    'minus           'porty jako wejściowe
Config Pinb.0 = Input                    'menu            'porty jako wejściowe
Config Pinb.1 = Input                    'wyjscie z menu       'porty jako wejściowe
 
 
 
Dim Dsid1(8) As Byte                    '***
Dim Dsid2(8) As Byte                    '*** tablica do numerów czyjników DS
Dim Dsid3(8) As Byte                    '***
 
Dim Ss As String * 6 , Ss1 As String * 6 , Ss2 As String * 6
Dim I1 As Integer , I2 As Integer , I3 As Integer      ' zmienne do temperatury
Dim Temp As Integer , Temp1 As Integer , Temp2 As Integer
Dim Tempu As Integer , Tempu1 As Integer , Tempu2 As Integer
Dim Pozpodmenu As Byte
 
 
Deflcdchar 0 , 14 , 17 , 17 , 14 , 32 , 32 , 32 , 32    ' znak stopnia Celsjusza
Deflcdchar 1 , 8 , 4 , 30 , 31 , 30 , 4 , 8 , 32      ' strzałka do podmenu
 
Plus Alias Pinc.2
Minus Alias Pinc.3
Menu Alias Pinb.0
Escape Alias Pinb.1
 
 
Set Portc.2                         ' ustawia na stan wysoki
Set Portc.3                         ' ustawia na stan wysoki
Set Portb.0                         ' ustawia na stan wysoki
Set Portb.1                         ' ustawia na stan wysoki
 
Dim Pozmenu As Byte , Pomoc As Bit
 
 
Pomoc = 0
Pozpodmenu = 0
 
 
 Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
 Dsid2(1) = 1wsearchnext()                 'odczyt numerów seryjnych czujników ds18b20
 Dsid3(1) = 1wsearchnext()
 
 
 
Cursor Off Noblink
 
Cls
 
'**************** petla głowna *************************************************
Do
 
 If Pozmenu = 5 Then
Pozmenu = 0
End If                           'pozycja menu od 0-5
 
 
 
 
 
 
 
'************************** temperatura ****************************************
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid1(1)                    'czujnik 1
  1wwrite &HBE
  I1 = 1wread(2)
  '---------------------------------
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid2(1)                    'czujnik 2
  1wwrite &HBE
  I2 = 1wread(2)
'---------------------------------
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid3(1)                    'czujnik 3
  1wwrite &HBE
  I3 = 1wread(2)
 
'----------------------------------
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
 
' Wait 1
  I1 = I1 * 10
  I1 = I1 / 16
  'If I1 > 0 Then Cls                   'obliczenia czujnik 1
  Ss = Str(i1)
  Ss = Format(ss , " 0.0")
  Locate 1 , 1
  Lcd "Temp: " ; Ss ; Chr(0) ; "C" ; " "
'---------------------------------------------------------
  I2 = I2 * 10
  I2 = I2 / 16
  'If I2 > 0 Then Cls
  Ss1 = Str(i2)                      'obliczenia czujnik 2
  Ss1 = Format(ss1 , " 0.0")
  Locate 2 , 1
  Lcd "Temp: " ; Ss1 ; Chr(0) ; "C" ; " "
'---------------------------------------------------------
 I3 = I3 * 10
  I3 = I3 / 16
  'If I2 > 0 Then Cls
  Ss2 = Str(i3)                      'obliczenia czujnik 3
  Ss2 = Format(ss2 , " 0.0")
  Locate 3 , 1
  Lcd "Temp: " ; Ss2 ; Chr(0) ; "C" ; " "
'---------------------------------------------------------
 
 '----------------------------------kombinacje z zaleznościami----------------
 '-------------------------------------w pętli głównej------------------------
 
 Temp = I1 / 10
 Temp1 = I2 / 10
 Temp2 = I3 / 10
 
 
 
 
'------------------------------------------------------------------------------
 
If Pomoc = 0 Then
If Menu = 0 Then
Cls
Pozmenu = Pozmenu + 1
 End If
  End If
If Menu = 0 Then                      'zwiekaszanie menu
Pomoc = 1
Else
If Menu = 1 Then
Pomoc = 0
 End If
End If
 
 
 
'----------------------------------------------- petla warunkowa menu 1
 
While Pozmenu = 1
 Locate 1 , 1
 Lcd "Menu 1"
 
 If Pomoc = 0 Then
If Menu = 0 Then
Pozmenu = Pozmenu + 1
 End If
  End If
If Menu = 0 Then                      'menu 1
Pomoc = 1                          'procedura wejścia i wyjścia z menu
Else
If Menu = 1 Then
Pomoc = 0
 End If
End If
'***********************************PODMENU w menu 1 ********************************************
 If Pozpodmenu = 0 Then
 If Plus = 0 Then
 Incr Tempu
 Waitms 200
 Else
 If Minus = 0 Then
 Decr Tempu
 Waitms 200                        'zwiekszanie i zmniejszanie tempu w podmenu 1
  End If
   End If
    End If
 
 
 If Pozpodmenu = 1 Then
 If Plus = 0 Then
 Incr Tempu1
 Waitms 150
 Else
 If Minus = 0 Then
 Decr Tempu1
 Waitms 150                        'zwiekszanie i zmniejszanie tempu w podmenu 2
  End If
   End If
    End If
 
 
 If Pozpodmenu = 2 Then
 If Plus = 0 Then
 Incr Tempu2
 Waitms 100
 Else
 If Minus = 0 Then
 Decr Tempu2
 Waitms 100                        'zwiekszanie i zmniejszanie tempu w podmenu 3
  End If
   End If
    End If
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Locate 2 , 2
 Lcd "temp pieca:" ; Tempu ; Chr(0) ; "C" ; "  "
 Locate 3 , 2
 Lcd "temp woda:" ; Tempu1 ; Chr(0) ; "C" ; " "
 Locate 4 , 2
 Lcd "temp dom:" ; Tempu2 ; Chr(0) ; "C" ; " "
 
 
 
 
 
 
                  '--------------------------------------------
 If Escape = 0 Then
 Incr Pozpodmenu
 Waitms 200
 
 End If
 If Pozpodmenu = 3 Then
 Pozpodmenu = 0
 End If
 
  If Pozpodmenu = 0 Then
  Locate 2 , 1
  Lcd Chr(1)
  Else
  Locate 2 , 1                       'pozycja podmenu
  Lcd " "
  End If
  If Pozpodmenu = 1 Then
  Locate 3 , 1
  Lcd Chr(1)
  Else
  Locate 3 , 1
  Lcd " "
  End If
  If Pozpodmenu = 2 Then
  Locate 4 , 1
  Lcd Chr(1)
  Else
  Locate 4 , 1
  Lcd " "
  End If
 
 
             '-----------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 '----------------------------wyjscie z menu 1 -------------------------------
  If Pozmenu <> 1 Then
  Pozpodmenu = 0
  Cls
  Exit While
  End If
 
 
 
Wend
 
'----------------------------------------------- petla warunkowa menu 2
 
 
 
  While Pozmenu = 2
 
 Locate 1 , 1
 Lcd "Menu 2"
 
 If Pomoc = 0 Then
If Menu = 0 Then
Pozmenu = Pozmenu + 1
 End If
  End If
If Menu = 0 Then                      'menu 2
Pomoc = 1
Else
If Menu = 1 Then
Pomoc = 0
 End If
End If
'*******************************************************************************
 
  If Pozmenu <> 2 Then
  Cls
  Exit While
  End If
 
 
Wend
 
'------------------------------------------------ petla warunkowa menu 3
 
 
 While Pozmenu = 3
 
 Locate 1 , 1
 Lcd "Menu 3"
 
 If Pomoc = 0 Then
If Menu = 0 Then
Pozmenu = Pozmenu + 1
 End If
  End If
If Menu = 0 Then                      'menu 3
Pomoc = 1
Else
If Menu = 1 Then
Pomoc = 0
 End If
End If
'*******************************************************************************
 
 
 
  If Pozmenu <> 3 Then
  Cls
  Exit While
  End If
 
 
 
Wend
 
'------------------------------------------------ petla warunkowa menu 4
 
 
While Pozmenu = 4
 
 Locate 1 , 1
 Lcd "Menu 4"
 
 If Pomoc = 0 Then
If Menu = 0 Then
Pozmenu = Pozmenu + 1
 End If
  End If
If Menu = 0 Then                      'menu 4
Pomoc = 1
Else
If Menu = 1 Then
Pomoc = 0
 End If
End If
'*******************************************************************************
 
 
 
  If Pozmenu <> 4 Then
 Cls
  Exit While
  End If
 
Wend
 
'------------------------------------------------------------ koniec menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Loop
End

-

Grzegorz