Trawiarka do Płytek


8.77778
Ocena: None Średnia: 8.8 (18 głosujących)

Trawiarka do płytek drukowanych jest najpotrzebniejszym narzędziem w warsztacie każdego elektronika. W większości przypadków do wykonania całkiem dobrych płytek drukowanych wystarczy wytrawiacz w słoiku, jednak w pewnym momencie podczas wykonywania upragnionego hobby przychodzi czas na zrobienie czegoś więcej. Jeśli zechcemy kontrolować bardziej dokładnie proces trawienia płytki, a w szczególności temperaturę roztworu trawiącego, koniecznym stanie się wykonanie jakiegoś prostego sterownika. Opisywany układ jest właśnie takim prostym sterownikiem temperatury z możliwością ustawienia temperatury zadanej. Sama płytka sterownika powstała kilka lat temu i była projektowana jeszcze pod mikrokontroler AT89C4051. W obecnych czasach lepiej było zastąpić wspomniany mikrokontroler czymś bardziej wygodnym. Wybór padł na ATtiny2313 ze względu na brak konieczności przerabiania istniejącej już płytki. Tak powstał sterownik trawiarki z wyświetlaczem LCD 2x8 znaków i z czujnikiem temperatury DS18B20. Elementem wykonawczym jest tutaj triak, a samo sterowanie grzałki odbywa się w sposób proporcjonalny poprzez cykliczne włączanie i wyłączanie grzałki z małą częstotliwością. Stosunek czasu działania do przerwy zależy od różnicy między temperaturą ustawioną a tą jaka panuje w pojemniku. Ze względu na brak miejsca w mikrokontrolerze nie ma zapisu ustawień do pamięci EEPROM. Jak się okazało nie jest żadną wadą gdyż praca w 99% przypadków i tak jest z typowym ustawieniem 40 stopni.

Nową wersję tego projektu można znaleźć na stronie: http://mirley.net

Działanie:


Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Sercem układu jest mikrokontroler U1 (ATTiny2313) działający na rezonatorze wewnętrznym o częstotliwości 8MHz. Buzzer alarmowy B1 jest włączany za pomocą tranzystora T3 (BC556). R1 (3,3k) podciąga bazę tranzystora do +5V, natomiast R2 (3,3k) ogranicza prąd jego bazy. Do wizualizacji działania układu wykorzystywany jest niewielki wyświetlacz LCD W1 (8x2). Potencjometr P1 (10k) reguluje jego kontrast, a rezystor R5 (510R) ogranicza prąd struktur LED podświetlających wyświetlacz. Złącze GP3 służy do podłączenia czujnika temperatury DS18B20, a rezystor R6 (4,7k) umożliwia poprawną jego pracę. Jako złącze klawiatury wykorzystuje się złącze Gp2. Obwód wykonawczy zrealizowany jest na triaku Tr1 (BT138-600E) oraz optotriaku OPT1 (MOC3042) zapewniającym izolację optyczną od napięcia sieci. Rezystor R4 (220R) ogranicza prąd bramki triaka, natomiast R3 (330R) ogranicza prąd diody optotriaka. Obwód zasilania zbudowany jest klasycznie za pomocą stabilizatora U2 (7805) i dwóch kondensatorów C5 (22uF) i C4 (47uF).

Budowa:


Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Płytka na zdjęciach może się nieznacznie różnić od tej w projekcie, gdyż jak już wspomniałem jest to stary projekt, a na potrzeby publikacji został trochę zmodernizowany. Montaż dobrze jest zacząć od wlutowania trzech zworek, oznaczonych kolorem czerwonym. W drugiej kolejności należy przylutować rezystory i podstawki pod procesor i pod optotriaka. Stabilizator oraz triak powinny być zamontowane na leżąco, chyba że wymiary obudowy pozwolą na montaż pionowy. Wyświetlacz LCD powinien być zamontowany z wykorzystaniem gniazd szufladkowych na goldpiny aby można było go łatwo wyjąć. Szczególnie że regulacja kontrastu wyświetlacza znajduje się pod nim. Kolejność pozostałych elementów jest dowolna. Układ może być zasilany napięciem stałym z przedziału 7-12V. W układzie modelowym został zastosowany zasilacz 12V/1.2A w postaci przetwornicy impulsowej. Kilka minut czasu należy poświęcić czujnikowi temperatury. Należy pamiętać, że będzie on umieszczony w wytrawiaczu więc bardzo ważne jest zabezpieczenie jego nóżek przed strawieniem. Oprócz nałożenia cienkich koszulek termokurczliwych na każdą jego nóżkę, cały czujnik dobrze jest zalać poxipolem lub innym klejem tego typu. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj.

Na rysunku poniżej przedstawiony został schemat podłączeń sterownika z grzałką i pompką:

Wykaz Elementów:

1x Złącze Śrubowe ARK2(podwójne)
2x 3,3k
1x 4,7k
1x 220R
1x 330R
1x 510R
1x Potencjometr Montażowy 10k
1x 22uF Elektrolit
1x 47uF Elektrolit
1x BC556
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATTINY2313 + Podstawka
1x BT138-600E
1x DS18B20
1x MOC3042
1x Buzzer z Generatorem 5V
1x LCD 8x2

Programowanie:


Kod Źródłowy do sterownika trawiarki został napisany w BASCOM AVR firmy MCS Electronics (http://www.mcselec.com/). Program przedstawiony jest poniżej:

'************* Konfiguracja uC *****************
'***********************************************
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = &B11111111 : Portb = &B11111111
Config Portd = &B11000111 : Portd = &B11111111
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.2 , E = Portb.7 , Rs = Portb.6    
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off Noblink
Config 1wire = Pind.2
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 : On Timer0 Prztimer0
 
Grzalka Alias Portd.6
Sw1 Alias Pind.3
Sw2 Alias Pind.4
Buzz Alias Portd.0
 
Config Watchdog = 2048
Enable Interrupts
'********** Konfiguracja uC Koniec ************
 
'****************** Zmienne *******************
'***********************************************
Dim Dziel(2) As Byte
Dim Flaga_1s As Bit , Flaga_100ms As Bit
 
Dim Hb As Byte , Hw As Word                 'globalne uniwersalne zmienne pomocnicze
Dim N As Byte                        'pomocnicza
 
Dim Tt As Word                       'zmienna pomocnicza do wyświetlania liczb typu xx.x na lCD
Dim Tm As Word , Tu As Word
Dim Tdif As Integer
Dim Pomiar_odczyt As Bit
Dim Ster_licz As Byte
Dim Ster As Byte
'************* Zmienne Koniec ****************
'************ Warunki Poczatkowe ***************
'***********************************************
Tu = 400
Start Watchdog
'******* Warunki Poczatkowe Koniec ***********
'************** Petla glowna ******************
'***********************************************
Do
 '***********************************************  co 100ms
 If Flaga_100ms = 1 Then
  Flaga_100ms = 0
  Gosub Przyciski
  Gosub Wysw_lcd
 End If
 '***********************************************
 '***********************************************  co 1s
 If Flaga_1s = 1 Then
  Flaga_1s = 0
  Reset Watchdog
  Gosub Temperatura
  Gosub Sterowanie
 End If
 '***********************************************
Loop
End
'*********** Petla glowna Koniec **************
'************ Przerwanie timer 0 ***************
'***********************************************
Prztimer0:
 Timer0 = 131
 Incr Dziel(1)
 If Dziel(1) = 25 Then                   'liczy 25 przerwań czyli 100ms i ustawia flage
  Dziel(1) = 0
  Set Flaga_100ms
  Incr Dziel(2)
  If Dziel(2) = 10 Then                  'liczy 10 razy po 25 przerwań czyli 1s
   Dziel(2) = 0
   Set Flaga_1s
  End If
 End If
Return
'******** Przerwanie timer 0 Koniec ************
Temperatura:
 Pomiar_odczyt = Not Pomiar_odczyt
 Disable Interrupts
 1wreset
 If Pomiar_odczyt = 1 Then
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
 Else
  1wwrite &HCC
  1wwrite &HBE
  Tm = 1wread(2)
  Tm = Tm * 10
  Tm = Tm / 16
 End If
 Enable Interrupts
Return
'***********************************************
'***************** Sterowanie  **************
Sterowanie:
 Tdif = Tu - Tm
 Tdif = Tdif + 7
 If Tdif <= 0 Then
  Ster = 0
 Else
  Ster = Tdif
  If Ster > 50 Then Ster = 50
 End If
 
 Incr Ster_licz
 If Ster_licz = 50 Then Ster_licz = 0
 If Ster_licz < Ster Then Reset Grzalka Else Set Grzalka
 
 If Tm >= 600 Then
  Set Grzalka
  Toggle Buzz
 Else
  Buzz = 1
 End If
 
Return
'***********************************************
'***************** Przyciski   **************
Przyciski:
 If Sw1 = 0 And Tu <= 600 Then Incr Tu
 If Sw2 = 0 And Tu >= 250 Then Decr Tu
Return
'***********************************************
Wysw_lcd:
 Locate 1 , 1
 Tt = Tm
 Gosub Showt
 
 Locate 2 , 1
 Tt = Tu
 Gosub Showt
 
 Locate 2 , 7
 If Ster < 10 Then Lcd " "
 Lcd Ster
Return
 
 
Showt:
 Hw = Tt / 10
 Lcd Hw ; "."
 Hw = Tt Mod 10
 Lcd Hw
Return

Na początku programu zostaje zdefiniowana częstotliwość pracy mikrokontrolera, która w tym przypadku wynosi 8MHz (oscylator wewnętrzny). Po konfiguracji wyprowadzeń, magistrali 1-Wire, wyświetlacza LCD i watchdoga, zostaje ustawiona zmienna Tu = 400, co odzwierciedla temperaturę ustawioną na 40.0 stopni.

W pętli głównej Do Loop program kręci się cały czas czekając na ustawienie się jednej z flag bitowych. Następuje to co 100ms i co 1s nadając rytm pracy programu. Co 100ms program skacze do procedur obsługi przycisków i wyświetlacza, natomiast co 1s następuje reset licznika watchdog'a, skok do pomiaru temperatury oraz wywoływanie procedury sterowania triakiem w zależności od temperatury.

Flagi bitowe ustawiane są w obsłudze przerwania timera 0, który zajmuje się tylko tym. Wstępny podział timera ustawiony jest na 256, a za każdym przerwaniem do timera ładowana jest wartość początkowa 131. Przerwanie występuje zatem z częstotliwością: 8MHz/256/(256-131)=250Hz czyli z okresem 4ms. Kilka zmiennych dzielników zapewnia dalszy podział częstotliwości i ustawianie flag co 100ms i 1s.

Procedura odczytu temperatury działa w dwóch fazach zależnych od stanu zmiennej bitowej Pomiar_odczyt. W pierwszej fazie następuje wysyłanie polecenia konwersji temperatury do czujnika DS18B20 a w drugiej fazie następuje odczyt dwóch bajtów temperatury i odpowiednie ich przeliczenie do zmiennej Tm, zachowując precyzję 0.1 stopnia (Wartość w zmiennej to temperatura pomnożona przez 10).

Procedura sterowania odpowiada za stan logiczny na wyjściu triaka. Na początku liczona jest różnica między temperaturą ustawioną a mierzoną i na tej podstawie obliczana jest zmienna Ster (0-50), która odzwierciedla wypełnienie przebiegu podawanego na triaka. Każde wywołanie procedury sterowania zwiększa wartość zmiennej Ster_licz, cyklicznie w zakresie od 0 do 50. W każdej sekundzie zmienna Ster porównywana jest z Ster_licz i na tej podstawie ustawiany jest stan logiczny do sterowania triakiem. Jak zmienna Ster ma wartość np. 30 to grzałka będzie włączona na czas 30s a na pozostałe 20s wyłączona. Okres sterowania wynosi 50s. procedura sterowania odpowiada także za alarm temperaturowy. Gdy temperatura przekroczy 60 stopni, grzałka zostanie bezwzględnie wyłączona i odezwie się sygnał dźwiękowy.

Obsługa klawiatury jest tutaj bardzo uproszczona, gdyż jakiekolwiek procedury usuwania drgań styków nie zmieściły się w programie mikrokontrolera. Długi czas między kolejnymi odczytami klawiatury, w dużej mierze eliminuje szkodliwe efekty związane z drganiem styku.

Procedura wyświetlająca jest także bardzo uproszczona. W pierwszej linijce wyświetlacza pokazywana jest temperatura mierzona, natomiast w drugiej wyświetla się temperatura ustawiona i aktualna wartość zmiennej Ster, co pozwala na kontrolowanie stanu pracy sterownika.

Ustawienia fusebitów znajdują się na rysunku poniżej:

W bascomie wystarczy zmienić w fabrycznych ustawieniach mikrokontrolera tylko bit CKDIV, który powinien być równy 1 (dzielenie częstotliwości wyłączone).

Pojemnik Trawiarki - Uwagi:


Konstrukcja samego pojemnika trawiarki nie jest trudna ale bardzo pracochłonna. Nie będę tutaj przedstawiał planów mojego pojemnika gdyż można sobie wykonać pojemnik o różnych rozmiarach i grubości w zależności od potrzeb. Wymiary mojego pojemnika pozwalają zmieścić w środku płytkę o rozmiarach zbliżonych do A4, a grubość jest równa 3cm. Całość została wykonana z plexi o grubości 6mm. Przy projektowaniu pojemnika należy zwrócić uwagę na na to iż bąbelki powietrza przyczyniają się do wychlapywania wytrawiacza na zewnątrz, więc wysokość dobrze jest odpowiednio zwiekszyć. Wysokość ma także znaczenie przy przenoszeniu trawiarki. Jeśli wytrawiacz nalany jest prawie do pełna to łatwo jest wylać go na siebie podczas nawet lekkiego przechylenia trawiarki. Pojemnik dobrze jest wyposażyć w pokrywkę, znacznie poprawi to izolację cieplną trawiarki a jednocześnie będzie stanowiła dodatkowe zabezpieczenie przed wychlapywaniem. Do klejenia wykorzystałem rozpuszczone w acetonie kawałki tej samej plexi. Na dole pojemnika został rozmieszczony wężyk o średnicy około 6mm z małymi dziurkami wykonanymi rozgrzaną igłą. Zapewnia to dobre mieszanie roztworu trawiącego dzięki bąbelkom powietrza. Z boku wewnątrz pojemnika zostały wklejone uchwyty na grzałkę, która została umieszczona w pozycji pionowej. Jest to typowa grzałka akwariowa bez termostatu o mocy 300W. Dzięki pompce akwariowej temperatura w całym pojemniku jest jednakowa mimo takiego ułożenia grzałki. Po drugiej stronie pojemnika znajduje się czujnik temperatury w specjalnie wklejonym uchwycie z plexi. Cały pojemnik został przyklejony do większej płyty z plexi i obok niego powstała obudowa na elektronikę, wykonana także z tego samego materiału. Najbardziej pomocne przy projekcie i wykonaniu własnego pojemnika okażą się w tym przypadku zdjęcia umieszczone u dołu strony. Wymiary pojemnika oraz moc grzałki należy dobrać według własnego uznania.

Obsługa:


Działanie sterownika trawiarki jest bardzo proste. Jest to typowy sterownik proporcjonalny, steruje mocą grzałki proporcjonalnie do różnicy miedzy temperaturą w pojemniku a wartością ustawioną. Jeśli temperatura jest większa od ustawionej o określony offset to grzałka jest całkowicie wyłączona, w przeciwnym wypadku moc grzałki w % wyraża się następującą zależnością:

$P[\%] = 2* (Temp. ustawiona - Temp. mierzona + Temp. offset)$

Przy czym gdy wartość wyliczona z tego wzoru przekracza 100 to naturalnie moc jest zawsze równa 100%. Regulacja mocy realizowana jest przez cykliczne włączanie i wyłączanie grzałki. Wypełnienie przebiegu odzwierciedla jednoznacznie procent mocy grzałki, więc w istocie powyższy wzór określa czas włączenia grzałki wyrażony w jednostkach 0.5s, przy całkowitym okresie równym 50s. Sterownik posiada sygnał alarmowy, który na sztywno został ustawiony na 60 stopni, podobnie jak offset temperatury, który z doświadczenia został ustawiony na 0.7 stopnia.

Ze względu na brak miejsca w programie, sterownik nie posiada żadnego menu pozwalającego dostroić parametry, nie osiada także zapisywania ustawionej temperatury do pamięci EEPROM. Za pomocą dwóch przycisków można dostroić temperaturę ustawioną, a po włączeniu wynosi ona zawsze 40 stopni, co jest optymalne z punktu widzenia nadsiarczanu sodu używanego jako roztworu trawiącego.

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat48.47 KB
Płytka12.44 KB
Płytka (odbicie lustrzane)12.35 KB
Płytka (6 na stronie)61.59 KB
Montowanie14.99 KB
Opis30.76 KB
Soldermaska31.71 KB
Kod Źródłowy3.83 KB
Program po kompilacji (BIN)2 KB
Program po kompilacji (HEX)5.64 KBPortret użytkownika sentriozan

witam;] jaka moc ma grzałka

witam;] jaka moc ma grzałka ??
i można zastąpić MOC3042 na jakiś inny ?? na przykład MOC3041 ??

Portret użytkownika xojciectadeuszx

Kawał dobrej roboty.

No tylko pochwalić konstrukcja jaka prosta a jaki pożytek.

Sam zabieram się za wykonanie sterownika do swojej trawiareczki. :)

-

Sebastian

Portret użytkownika mirley

Re: Trawiarka

Można dać MOC3041 bo grzałka ma 300W i mało to zmieni czy dasz włączanie w zerze sieci czy nie, więc nawet MOC3021 itp. dał by radę

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Piotrek

Siema.Człowikeu szacun za

Siema.Człowikeu szacun za projektxD;DIle ta trawiarka ma litrów?Iel wsypujesz chlorku(ile gram) do tej wytrawiarki i na ile Ci to starcza?

Pozdro:)

Portret użytkownika J22

Trawiarka

Kawał dobrej roboty gratulacje.
Ale widzę że grzałkę umieściłeś pionowo w lewej części zbiornika a czujnik temperatury po prawej.Czy taka konfiguracja nie powoduje błędnego pomiaru temperatury.Na chłopski rozum to przy grzałce będzie znacznie cieplej niż przy DSie.Nie lepiej ułożyć ją na dnie wtedy grzanie będzie równomierne w całym zbiorniku.

Portret użytkownika mirley

Re: Trawiarka

Jak nie ma pompki do napowietrzania to temperatura przy grzałce jest kilka stopni wyższa niz po drugiej stronie. Jak działa pompka to nie idzie wyczuć różnicy temperatury bo cały roztwór wiruje i się miesza. Sprawdzałem dystrybucje temperatury zanim umieściłem grzałkę w takiej pozycji.

na dnie nie chciałem żeby kabel nie był w wytrawiaczu. Tylko część szklana jest zanurzona.

Trawiarka mieści około 2.3-2.5 litra wytrawiacza. Jednorazowo wsypałem 500g nadsiarczanu sodu. Na jak długo starcza to nie wiem, ani raz jeszcze nie zmieniłem zawartości. To nowe urządzenie w mojej pracowni

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika nax

trawiarka

Fajny projekt. Poza tym obudowa pewnie z plexy zrobiona sprytne :). Ładnie i fachowo:) przede wszystkim estetyka osprzętu, jak dla mnie 7+ :)

Portret użytkownika Piotrekk

No spoko,ale mniej więcje ile

No spoko,ale mniej więcje ile wytrawiłeś już w tym płytek?Łączna ilość będzie miała powierzchnie kartki A4?

Portret użytkownika rafliczek22

Witam. Projekt estetycznie

Witam.

Projekt estetycznie wykonany ale obudowę sterownika trochę zmniejszyć.

Ale mam 2 pytania:

-Gdzie kupiłeś grzałkę?
-Skąd pochodzi przetwornica do zasilania, ew. gdzie kupłeś bo wygląda na mocniejszą?

I jeszcze jedno, bo niektórzy piszą że b327 zeżre żelazo a ja kiedyś grzałem grzałką kuchenną 100w teraz grzeje czajnikową 1500w i jeszcze mi nic nie zjadło więc jak to jest?

Portret użytkownika mirley

Re: Trawiarka

Narazie wytrawiłem powierzchnię znacznie większą od A4, pewnie 2x lub 3x większą.

1.Grzałkę kupiłem na allegro, wpisz "SKALAR grzałka"
2. Przetwornica to poprostu zasilacz impulsowy 12V 1.2A, także kupiony na allego za mniej niż 5zł

Grzałka którą używasz może być pokryta jakąś kwasoodporną powierzchnią, więc dlatego jest ok

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika herus

Jaka wersja Bascom

Witam, w jakiej wersji bascom'a pisałeś program. U mnie na wersji 1.11.9.5 program nie chce się kompilować. Otrzymuje komunikat, że program zajmuje 102% pamięci.

Portret użytkownika matrix

Re: Jaka wersja Bascom

herus wrote:
U mnie na wersji 1.11.9.5 program nie chce się kompilować. Otrzymuje komunikat, że program zajmuje 102% pamięci.

W opcjach bascomowych zaznacz OPTIMIZE CODE

Ja mam jeszcze pytania:
- jak wpływa moc grzałki na utrzymanie temperatury wytrawiacza? czyli jaka jest optymalna moc tejże grzały?
- czy pompka akwariowa to konkretny typ czy może być dowolny napowietrzacz do akwarium?

Portret użytkownika mirley

Re: trawiarka

faktycznie trzeba zaznaczyć optymalizację kodu, niestety program zajmuje ile zajmuje więc nie pytajcie się czy można coś dopisać. Grzałek o innych mocach nie testowałem. Jak będzie większa moc to będzie szybsza reakcja ale mogą tez być większe wahania temperatury. Na pewno trzeba będzie dobrać parametr offsetu temperatury.

Napowietrzacz może być dowolny. Ważny jest zawór zwrotny na wężyku - musi być taki bez elementów metalowych

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika matrix

mirley wrote:Grzałek o innych

mirley wrote:
Grzałek o innych mocach nie testowałem. Jak będzie większa moc to będzie szybsza reakcja ale mogą tez być większe wahania temperatury.

Z tymi wahaniami zgodzę się w pełni, ale ta reakcja to mi coś nie leży. W końcu grzałka o mniejszej mocy chyba nagrzeje się szybciej więc to przy mniejszej mocy będzie szybsza reakcja i mniejsze wahania różnicy temperatur.

mirley wrote:

Napowietrzacz może być dowolny. Ważny jest zawór zwrotny na wężyku - musi być taki bez elementów metalowych

Wnioskuję że nie może być metalowy bo wiadomo, wytrawiacz, ale po co w ogóle zawór?

Na marginesie, czemu wydajność zasilacza musi być 1,2A a nie standardowo dla stabilizatorów 78XX - 1A ?

Portret użytkownika White

wytrawiarka

Czyli jednak plexi:)... Bardzo konkretnie ci to wyszło.Widać że takie to masywne i zwarte.Zastosowanie elektroniki powiązanej z pojemnikiem jest z jednej strony dla mnie fajne a z drugiej trochę nie.Zawsze można by to oddzielić i ewentualnie łatwiej przechować lub wykorzystać termostat osobno gdzieś.Ale w końcu każdy wykonuje projekt pod siebie i skoro nie ma potrzeby odłączać to po co by to robić.Ogólnie sprawa bajerancka. Jedyne co mogę dodać to robiąc moją wytrawiarke spotkałem się z opiniami typu ..."plexi nie nadaje się", "głupi pomysł" , "nikt nie robi z plexi" postanowiłem pójść na przekór i wytrawiarka z powodzeniem trawi już u mnie prawie 2 rok.
Pozdrawiam Mirka.
White
EDIT: przyglądałem się jeszcze raz uważnie zdjęciom i chyba jednak jest możliwość odłączyć tą cześć z termo?

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

Re: Wytrawiarka

Z tą grzałką to nie będę się sprzeczał bo są różne grzałki. Na logikę wydaje mi się że mocniejsza będzie się mocniej i szybciej grzała i stąd ten wniosek wcześniej. Zawór zwrotny uniemożliwia przedostanie się roztworu w stronę pompki, może powietrze przepływać tylko w jedna stronę. Dodatkowy zaworek do regulacji tez zastosowałem.

Zasilacz 1.2A bo taki prąd ma zasilacz który kupiłem, dokładniej jest to przetwornica impulsowa ze stabilizacją o napięciu 12V

Trawiarka stanowi jedno urządzenie, nie da się odłączyć części z elektroniką

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika niki

Gratuluje kolejnego pomysłu.

Gratuluje kolejnego pomysłu. Ja jednak trochę pomarudzę. Przydało by się załączanie pompki napowietrzacza przez procesor po osiągnięciu zadanej temperatury. Pompka napowietrzacza mogłaby pracować cyklicznie ( czas programowany z menu).

Portret użytkownika mirley

Re: Wytrawiarka

Mogło by tak być, tylko pytanie brzmi po co? Dodatkowo nie mogę wyłączać napowietrzania podczas nagrzewania bo bąbelki zapewniają mi mieszanie roztworu

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika sentriozan

czy wyświetlacz LCD 2x8 jest

czy wyświetlacz LCD 2x8 jest potrzebny do poprawnej pracy sterownika?? czy można zmontować układ i po włączeniu go będzie sterował do 40 stopni ??

Portret użytkownika kataniak

Wyświetlacz

Witam
Czy wyświetlacz musi być zgodny z HD44780 , jeśli nie to czy zastosuje zgodny to coś zmieni?
Pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Trawiarka

Wyświetlacza nie musi być. Są na nim tylko informacje o pracy układu. Jak już będzie to ma być zgodny z HD44780. Nie musi być 2x8. Klasyczny 2x16 też zadziała

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika sebxx

projekt PCB

Czemu kolega (mirley) nie projektuje płytek z użyciem tzw poligonu ? (chodzi o zapełnianie wolnych przestrzeni między ścieżkami wysepkami z toneru). To zmniejsza zużycie wytrawiacza nawet o 60% ! To tylko tak dla informacji ;)

Portret użytkownika mirley

Re: Płytki

Taki ma styl.... akurat ta płytka jest bardzo stara a nie chciałem jej całkowicie przerabiać.... pola wstawiam przeważnie tylko w kluczowych miejscach, przy kwarcach wzmacniaczach itp. Przeważnie płytki mam tak wypełnione że nie chcę jeszcze między ścieżkami pchać pola masy

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika J22

Re:Projekt PCB

Jeśli zapełnianie wolnych przestrzeni na PCB ma zmniejszyć zużycie wytrawiacza o 60% to jednocześnie o tyle samo zwiększy zużycie tonera.
W moim przypadku jest to całkowicie nieopłacalne bo korzystam wyłącznie z oryginalnych kaset bo zawarty w nich toner jest znacznie lepszej jakości niż dosypywany.

Portret użytkownika matrix

Re: Płytki

J22 wrote:
Jeśli zapełnianie wolnych przestrzeni na PCB ma zmniejszyć zużycie wytrawiacza o 60% to jednocześnie o tyle samo zwiększy zużycie tonera.

To wystarczy iśc z takim wydrukiem na xero i tam zapłacić max 50gr (ja tyle płacę za A4) i mieć w nosie ilość zużywanego tonera.

Portret użytkownika J22

Płytki

99% wydruków robię na papierze z czasopism dla kobiet, nie znam punktu Xero w którym by chcieli na nim drukować.

Portret użytkownika matrix

Re: Płytki

J22 wrote:
99% wydruków robię na papierze z czasopism dla kobiet, nie znam punktu Xero w którym by chcieli na nim drukować.

No cóż mam powiedzieć? Masz drobny zgryz. Ja znam taki punkt.

Portret użytkownika kaban

grzanie

Czy gdyby podłączyć żarówkę zamiast grzałki to będzie to też działało w przypadku takiego proporcjonalnego sterowania grzaniem? Akurat wykorzystane byłoby to do czego innego niż wytrawiarka.

Portret użytkownika mirley

Re: Trawiarka

Żarówka tez będzie działać ale nie wiem po co ci migacz z okresem co 50 sekund..... Jeśli chodzi ci o regulację jasności to nie będzie tak działało

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika konwektor

Re: grzanie

Koledze zapewne chodziło o wykorzystanie sterownika do załączania oświetlenia w zaleznosci od temperatury.

Portret użytkownika mirley

Re: Sterownik trawiarki

To i tak trochę nie jest to możliwe bo żarówka będzie migać a nie świecić. Trzeba by mieć regulator dwupołożeniowy aby to zadziałało z żarówką

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika emilo

zapytanie o kompilację

Witam Mirku otóż mam pytanie jak skompilować wsad do hex'a do tej wytrawiarki.Bo już wykonałem sobie cały układ (Bardzo fajny projekt Twojego autorstwa tylko ja mam akwarium z szyb myślę że będzie trwalsze jak silikon się nie rozpuści.Testy przeszło pomyślnie hehe).Wracając do tematu jak kompiluje wsad to wyskakuje mi błąd w Lini 342 jest to odwołanie do komendy "Return"I jak daję do bufora to piszę ze zadurzy plik.A mam bascoma tego co Ty mi poleciłeś.Jak bym skończył tą wytrawiarkę to myślę wykonać płytkę testową Twojego autorstwa i w tym momencie muszę powiedzieć że jestem pełen podziwu Twojej wiedzy Mirku.Szacunek naprawdę.jak By ktoś mógł mi podrzucić jakiś pomysł co zrobić z tym wsadem był bym bardzo wdzięczny.Pozdrawiam wszystkich:)

Portret użytkownika kaban

re:kompilacja

A ten plik, który w załączniku masz tu dodany - skompilowany .HEX - nie mieści się do procka?

Portret użytkownika Grzegorz

jak dobiera sie parametry sterowania

Witaj !

Rozumiem, jak działa sterowanie grzałki, ale gdzie w algorytmie sterowania "zaszyta" jest podana zależność "moc grzałki w % wyraża się następującą zależnością:
P[%]=2(Tempmierzona?Tempustawiona+Tempoffset)".
Na przykład dla Tempmierzona=24, Tempustawiona=30, Tempoffset=0,7, wychodzi -13,4. Jak przekłada się to na %czasu włączania grzałki ?

Dlaczego przyjęty został 50-sekundowy okres. Jak się to dobiera ? Pewnie można by wziąć i 25 sekund i w takim interwale sterować "wypełnienie" czyli czas włączenia grzałki. Na podstawie czego się to dobiera właściwy okres sterowania ?

Pozdrawiam
Grzegorz

Portret użytkownika gosc2323

róznica

Witam,czy zamiast atiny2313 moge użyc at90s2313?

Portret użytkownika M

Mogę zastosować grzałkę 100W,

Mogę zastosować grzałkę 100W, da radę? Trzeba będzie coś zmieniać w programie?

Portret użytkownika Konrad

Re: Grzałka 100W

Ja mam podobną trawiarke zrobiona już jakiś czas temu. Jest trochę mniejsza ma 0,8l pojemności i zastosowałem w niej grzałkę 100W. Wg. mnie jak najbardziej sobie radzi. Do 45*C nagrzewa roztwór w jakieś 10-15 minut zajeży od tempertury w pomieszczeniu.

Portret użytkownika White

trawiarka

Moc grzałki ograniczona jest jedynie wydajnością zastosowanego triaka.

-

Co cie nie zabije to cie wzmocni.
(Nie dotyczy kondensatora 230V)

Portret użytkownika mirley

RE: trawiarka

Quote:
Rozumiem, jak działa sterowanie grzałki, ale gdzie w algorytmie sterowania "zaszyta" jest podana zależność "moc grzałki w % wyraża się następującą zależnością:
P[%]=2(Tempmierzona?Tempustawiona+Tempoffset)".
Na przykład dla Tempmierzona=24, Tempustawiona=30, Tempoffset=0,7, wychodzi -13,4. Jak przekłada się to na %czasu włączania grzałki ?

 Tdif = Tu - Tm
 Tdif = Tdif + 7
 If Tdif <= 0 Then
  Ster = 0
 Else
  Ster = Tdif
  If Ster > 50 Then Ster = 50
 End If
 
 Incr Ster_licz
 If Ster_licz = 50 Then Ster_licz = 0
 If Ster_licz < Ster Then Reset Grzalka Else Set Grzalka

Znalazłeś błąd w moim opisie ma byc temp ust - temp mierzona i resztę wzoru. Sterowanie zaszyte jest w powyższym fragmencie programu. Jak różnica jest ujemna to grzałka jest wyłączona a dla dodatnich różnic jest sterowana. Jak wychodzi ponad 50 to jest ograniczone do 50 czyli do max

Okres sterowania nie był dobierany na podstawie niczego... miałem w programie już flagę 1s a chciałem mieć około 50 kroków sterowania więc tak wypadło aby się równo dzieliło. Sprawdziłem i działa więc innych okresów sterowania nie sprawdzałem.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Cezary20

Podprogram Temperatura

Witam. Próbuje na Twoich programach nauczyć się bascom'a.
Mam pytanko w podprogramie Temperatura Tm jest mnożone przez 10 i dzielone przez 16.
Czemu *10 to wiem ale czemu /16?

Temperatura:
 Pomiar_odczyt = Not Pomiar_odczyt
 Disable Interrupts
 1wreset
 If Pomiar_odczyt = 1 Then
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
 Else
  1wwrite &HCC
  1wwrite &HBE
  Tm = 1wread(2)
  Tm = Tm * 10
  Tm = Tm / 16
 End If
 Enable Interrupts
Return

Portret użytkownika mirley

Re: Ds18b20

Patrz katalog http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20-PAR.pdf strona 4 - temperatura w rejestrze. Precyzja ostatniego bitu $2^{-4}$

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Cezary20

Podprogram Temperatura

Czyli jak dobrze to sobie poprzeliczalem temperatura jest wysyłana w hex. przykladowo
temp 85stopni=&H0550/16=1360/16 jezeli jest dodatnia.
a gdy jest ujemna np. -55stopni=&Hfc90/16-4096=64656/16-4096?

Portret użytkownika mirley

Re: Temperatura

Temperatura zapisana jest w kodzie uzupełnień do dwóch (16 bitowo) jeśli dwa bajty odczytasz bezpośrednio do zmiennej integer to dostaniesz dodatnie i ujemne wartości temperatury z tym że na najmłodszym bicie jest 0,0625 stopnia, czyli 1/16 stopnia

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika sentriozan

mam pytanie odnośnie takiej

mam pytanie odnośnie takiej grzałki
Link
nadała by się ?? czy ze starciem z kwasem od razu będzie po niej ??

Portret użytkownika rafliczek22

Po 1 to nie kwas tylko

Po 1 to nie kwas tylko Nadsiarczan sodu.
Po 2 to jest zwykła grzałka (po sobie wiem że ten srodek jej nie strawi), ale radziłbym poszukać ceramicznej akwariowej.

Portret użytkownika sentriozan

nie, ja zaryzykuję na tej ;]

nie, ja zaryzykuję na tej ;] włożę do pojemnika z Nasiarczanem Sodu i zobaczę co się będzie działo ;]

Portret użytkownika mirley

Re: Grzałka

Ja bym jej nie włożył do wytrawiacza, a na pewno nie włączał do sieci... może to być niebezpieczne..... poszukaj szklanej grzałki akwariowej. Ta prawdopodobnie zardzewieje po kontakcie z wytrawiaczem a po jakimś czasie się strawi. Nawet jeśli jest deklarowana jako kwasoodporna to przy takiej cenie wątpie w to

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika sentriozan

zastosuję taką z czajnika,

zastosuję taką z czajnika, grzałki nie będę miał cały czas w wytrawiaczu tylko po wytrawieniu umyję w wodzie i to wszystko.

Portret użytkownika rafliczek22

Taka kosztuje pare złotych

Taka kosztuje pare złotych więcej a napewno nic jej się nigdy nie stanie, w razie czego termostat powinno dać się usunąć.
http://allegro.pl/grzalka-z-termostatem-300w-24-m-gwar-precyzyjna-i1553773761.html

Portret użytkownika sentriozan

no nad tym też myślałem ale

no nad tym też myślałem ale czy to jet wogule rozbieralne ??