Kieszonkowy Licznik Geigera


9.8
Ocena: None Średnia: 9.8 (5 głosujących)


Licznik Geigera, a dokładnie Geigera-Mullera, gdyż urządzenie to zostało opracowane przez Hansa Geigera i Waltera Mullera w 1928 roku, jest najpopularniejszym wśród detektorów gazowych. Cząstka jonizująca wpadająca do wnętrza takiego detektora wytwarza w nim ładunek elektryczny, który po wzmocnieniu w samym detektorze oraz w układzie elektronicznym może zostać zarejestrowany w układzie elektroniki odczytu. Jeśli taki licznik zostanie wyposażony w układ programowalny, mogący zliczać impulsy w jednostce czasu czy też szacować dawkę pochłoniętego promieniowania jonizującego, stanie się on pełnowartościowym przyrządem pomiarowym. Tak jest w przypadku opisywanego urządzenia. Układ zbudowany jest w oparciu o tubę licznikową STS-5, która często jest stosowana w przenośnych radiometrach/licznikach tego typu. Zliczaniem powstałych po detekcji impulsów zajmuje się mikrokontroler AtMega8, a wyniki prezentowane są na wyświetlaczu LED. W układzie znalazło się także miejsce na przetwornicę podwyższającą, która dostarcza napięcia 400V do polaryzacji tuby licznikowej. Całe urządzenie zasilane jest baterią 9V, a jego obsługa sprowadza się do kilku prostych czynności. Po włączeniu urządzenie jest gotowe do pracy i działa w trybie mierzenia zliczeń na sekundę (cps). Kolejne naciśnięcia przycisku "Mode" powodują przejścia do kolejnych trybów pracy: zliczenia na minutę, szacowanie mocy dawki promieniowania pochłoniętego (uSv/h) i bezwzględny licznik impulsów (Counter). Działanie każdego z trybów sygnalizowane jest świeceniem odpowiedniej diody na panelu przednim. Zaświecenie diody x1000 świadczy o konieczności pomnożenia wyniku przez 1000. Dodatkowo miganie tej diody raz na 3 sekundy świadczy o przekroczeniu rocznej dopuszczalnej dawki promieniowania 1mSv/rok dla osób z ogółu ludności, a szybkie miganie świadczy o przekroczeniu dawki pracowniczej 20mSv/rok. Wszystko to przy założeniu, że aktualnie mierzony poziom promieniowania utrzymuje się przez rok.

Opracowanie układu sprawiło by znacznie więcej problemów gdyby nie pomoc znajomych. Należą się tutaj podziękowania dla: Jakuba Moronia za stworzenie programu do sterowania licznikiem, Przemysława Terleckiego za pomoc w budowie przetwornicy podwyższającej i Szymona Kulisa za cenne uwagi odnośnie budowy elektroniki odczytu samego detektora.

Podstawy Działania Licznika Geigera:

Licznik Geigera obok licznika proporcjonalnego i komory jonizacyjnej należy do grupy detektorów gazowych. Ogólna zasada działania tego typu detektorów (liczników) polega na wytwarzaniu w ich objętości czynnej sygnałów elektrycznych (impulsów prądowych). Impuls prądu elektrycznego przepływający przez opór roboczy wytwarza na nim spadek napięcia (krótkotrwały), czyli impuls napięcia. Ten impuls napięcia jest przeważnie sygnałem mierzonym przez współpracujący z licznikiem układ elektroniczny. Cząstki jonizujące wpadając do wnętrza detektora wytwarzają w nim pewna liczbę nośników ładunku. Tymi nośnikami są elektrony oderwane od atomów gazu wewnątrz licznika oraz jony dodatnie tego gazu. Proces ten nazywany jest jonizacją pierwotną. Detektory gazowe mają najczęściej postać kondensatora cylindrycznego. Elektroda wewnętrzna nazywana anodą jest tutaj elektrodą zbiorczą. Zbudowana jest ona jako cienki drut napięty miedzy dwoma izolatorami w osi komory cylindrycznej. Ścianki komory są elektrodą zewnętrzną (katodą) i stanowią jednocześnie obudowę licznika. Ideę działania licznika oraz jego typową konstrukcję przedstawia rysunek poniżej.

Katoda znajduje się zwykle na potencjale masy, wysokie napięcie dodatnie podawane jest na anodę przez rezystor roboczy R. Nie jest to jednak zasadą i zdarzają się inne schematy polaryzacji tuby, tak jak chociażby w przypadku opisywanego układu. W takim klasycznym przykładzie z rysunku wyżej impulsy generowane w układzie, w postaci spadku napięcia na anodzie, są ujemne względem wysokiego napięcia zasilającego licznik, a kondensator C stanowi tutaj separację między wysokim napięciem zasilania, a układami przedwzmacniacza, zasilanymi zwykle z niskiego napięcia. W licznikach Geigera-Mullera oprócz jonizacji pierwotnej, bardzo ważna jest także jonizacja wtórna o charakterze lawinowym spowodowana dużym natężeniem pola elektrycznego. Elektrony uwalniane z atomów są przyspieszane do energii wystarczającej do jonizacji lub nawet wzbudzania kolejnych atomów. Wyładowanie lawinowe w liczniku Geigera jest tak duże, że nie zależy ono od jonizacji pierwotnej. Nie można zatem zarejestrować energii cząstki, a jedynie fakt jej obecności w objętości czynnej detektora.

Działanie:

Cały licznik Geigera, czyli tuba licznikowa wraz z układami zasilania, sterowania i zliczania impulsów przedstawiony został na rysunku poniżej:

W urządzeniu można wyróżnić 3 podstawowe bloki: Zasilacz wysokiego napięcia - zbudowany jako przetwornica podwyższająca, tuba licznika STS-5 wraz z elektroniką odczytu oraz mikroprocesorowy układ licząco-sterujący. Przetwornica generuje napięcie 400V niezależnie od mikrokontrolera, przez co tuba licznikowa zasilana jest cały czas po włączeniu urządzenia. Wygenerowane w tubie impulsy, po wstępnym wzmocnieniu, trafiają do układu liczącego poprzez izolację optyczną. Na podstawie zliczonych impulsów i czasu w jakim to nastąpiło mikrokontroler wylicza żądane wielkości fizyczne i prezentuje je na wyświetlaczu LED.

Schemat ideowy układu znajduje się na rysunku poniżej:

Na samym początku warto zwrócić uwagę na układ U1 (MC34063), gdyż za jego pomocą wykonana została przetwornica podwyższająca (Step-Up) do zasilania tuby licznikowej. Układ MC34063 jest monolitycznym kontrolerem zawierającym wszystkie podstawowe elementy do budowy przetwornic DC-DC. Zawiera on w swojej strukturze temperaturowo kompensowane źródło napięcia referencyjnego, komparator, oscylator o regulowanym wypełnieniu oraz układy ograniczenia prądowego. Układ został tak zaprojektowany aby możliwe było zbudowanie przetwornicy o minimalnej liczbie elementów zewnętrznych. Typowy schemat aplikacyjny układu U1 został rozbudowy w celu poprawy sprawności przetwornicy. Ze względu na wysokie napięcie wyjściowe nie było możliwości wykorzystania wewnętrznego klucza wyjściowego, a zamiast tego zastosowany został wysokonapięciowy tranzystor MOSFET T6 (STP6NK600Z) o maksymalnym napięciu dren-źródło dochodzącym do 600V. W celu zwiększenia szybkości przełączania klucza T6 zastosowano dodatkowy tranzystor T1 (BC556), diodę D1 (1N4148) oraz rezystory R2 (1k) i R3 (20R). Gdy na nóżce 2 układu U1 pojawia się stan wysoki, poprzez diodę D1 i rezystor R3, tranzystor T6 zaczyna przewodzić, a energia z zasilania gromadzona jest w dławiku L1 (470uH). W drugiej połowie cyklu na nóżce 2 układu U1 pojawia się stan niski, tranzystor T1 otwiera się i następuje natychmiastowe rozładowanie bramki tranzystora T6, co powoduje jego odcięcie. Impuls wysokiego napięcie powstały w tym momencie na odłączonej końcówce dławika L1 doładowuje kondensator C4 (220nF 275VAC X2) poprzez szybką diodę D2 (UF4007). Kondensator C3 (3,3nF) ustala częstotliwość pracy oscylatora wewnętrznego, natomiast kondensator C1 (470uF) filtruje napięcie zasilania układu U1. Elementy R7 (10k), R8 (3,3M) i P2 (500k) stanowią dzielnik sprzężenia zwrotnego przetwornicy. Za pomocą potencjometru P2 możliwe jest ustawienie napięcia wyjściowego. Kondensator C2 (1nF) filtruje napięcie z dzielnika sprzężenia zwrotnego zanim trafi ono na wejście komparatora wewnętrznego.

Drugim ważnym podukładem jest elektronika odczytu tuby licznikowej D3 (STS-5). Rezystor R4 (4,7M) stanowi tutaj tak zwany opór roboczy. Impuls napięcia na tym rezystorze świadczy o wykryciu przez licznik cząstki jonizującej. Kondensator C5 (68pF) stanowi separację między tubą zasilaną wysokim napięciem, a resztą elektroniki odczytowej zasilanej niskim napięciem. Kondensator ten przewodzi jedynie impulsy, a jego wartość została tak dobrana aby uzyskać maksymalną możliwą częstość zliczeń (ilość impulsów w czasie), ale jednocześnie pojemność ta nie może być za mała aby wysokość impulsu była zdolna do otwarcia tranzystorów T7-T8 (BC546) pracujących w układzie darlingtona. Rezystor R5 (4,7M) sprawia, że tranzystory T7 i T8 są zatkane gdy nie ma impulsu. Dioda Zenera D4 (9,1V) zabezpiecza tranzystory T7 i T8 w przypadku pojawienia się dużego impulsu na rezystorze R4. Kondensator C12 (100uF) filtruje zasilanie tranzystorów T7 i T8 ze względu na impulsowy charakter pracy. Emiter T8 powoduje wysterowanie transoptora U2 (LTV817) i diody D5 (LED) oraz głośniczka P1. Dioda D5 stanowi wizualną kontrolkę zarejestrowanej w liczniku cząstki, a głośniczek P1 generuje w tym momencie charakterystyczny dla licznika Geigera stuk. Sygnał z wyjścia transoptora "podciągnięty" do +5V za pomocą R6 (10k) trafia do mikrokontrolera na wejście przerwania zewnętrznego Int0 i na wejście sprzętowego licznika Counter1.

Elementem sterującym całym licznikiem Geigera jest mikrokontroler U4 (Atmega8), taktowany rezonatorem kwarcowym X1 (16MHz). Kondensatory C10-C11 (22pF) konieczne są do prawidłowej pracy rezonatora kwarcowego. Rezystor R22 (10k) wymusza wysoki stan na nóżce resetu mikrokontrolera. Stabilizator U3 (7805) dostarcza zasilania do części sterującej licznika. Kondensatory C6 (100uF), C7 (47uF) oraz C8-C9 (100nF) filtrują napięcie zasilania. Wyniki pomiaru reprezentowane są na 4 pozycyjnym wyświetlaczu siedmiosegmentowym LED W1 oraz za pomocą dodatkowych diod D6-D10. Zarówno wyświetlacz jak i diody sterowane są z mikrokontrolera za pomocą multipleksowania z wykorzystaniem tranzystorów T2-T5 (BC556) oraz T9 (BC556). Rezystory R9-R13 (3,3k) ograniczają prądy baz tych tranzystorów, natomiast elementy R14-R21 (680R) ograniczają prąd struktur LED wyświetlacza i diod D6-D10. Przyciski S1-S2 (uSwitch) wykorzystywane są do obsługi licznika. Złącze Prog umożliwia zaprogramowanie mikrokontrolera U4 bez wyjmowania go z podstawki.

Budowa:

Układ z powodzeniem można zbudować w oparciu o płytkę drukowaną dostępną tutaj. Rysunek w odbiciu lustrzanym dostępny jest tutaj. Pomocą w konstrukcji może okazać się schemat montażowy dostępny tutaj. Płytka do układu została tak zaprojektowana aby można ją było zamknąć w obudowie Z-49. Gotowy otwór na wyświetlacz 4 cyfrowy w tej obudowie znacznie zwiększa jej walory estetyczne. Po przylutowaniu wszystkich zworek budowę należy rozpocząć od uruchomienia przetwornicy wysokiego napięcia, czyli układu U1 i jego elementów pomocniczych. Ze względu na brak miejsca w obudowie, kondensator C4 należy zamontować leżąco od strony druku, natomiast tranzystor T6, leżąco po stronie elementów. Pomocą tutaj na pewno będą fotografie układu modelowego. Jeśli przetwornica już działa należy na jej wyjściu ustawić napięcie równe 400V względem masy. W drugiej kolejności warto zmontować elementy w torze sygnałowym tuby licznikowej, tranzystory T7-T8, kondensatory C5, C12 oraz diody, transoptor U2 i rezystory konieczne do ich poprawnej pracy. Na tym etapie możliwe jest już uruchomienie samego licznika. Po zamontowaniu tuby i włączeniu zasilania 9V dioda D5 sygnalizująca zliczenia powinna migać przynajmniej raz na 2-3 sekundy, co obrazuje rejestrację promieniowania tła. Jeżeli chodzi o montaż samej tuby licznikowej na płytce to można do tego wykorzystać uchwyty z dużych bezpieczników lutowane w płytkę, wykonać samemu uchwyt z kawałka blaszki miedzianej lub po prostu przylutować wyprowadzenia tuby do kawałka srebrzanki tak jak w projekcie modelowym. W dalszym etapie montażu należy przylutować wszystkie rezystory i tranzystory odpowiedzialne za poprawną pracę wyświetlacza i diod kontrolnych. Pod mikrokontroler U4 dobrze jest zastosować podstawkę. Przyciski S1 i S2 to mikroprzyciski w dużej obudowie, warto zadbać aby ich wysokość była większa niż komponentów wlutowanych w płytkę. Podczas wiercenia otworów w obudowie dobrze jest posłużyć się wydrukiem schematu montażowego. Po przyłożeniu wydruku wewnątrz obudowy można łatwo zapunktować wszystkie otwory. Płytka montowana jest do przedniej ścianki obudowy za pomocą 4 śrub M3 z łbem stożkowym. Łebki śrub powinny być wpuszczone w obudowę i nie mogą wystawać ponad jej powierzchnię, gdyż uniemożliwi to przyklejenie naklejki maskującej na przód obudowy. Przyciski powinny mieć otwory co najmniej 1mm większe niż ich ośki, a same muszą być zamontowane dokładnie na równo z górną powierzchnią obudowy (regulacji można dokonać za pomocą nakrętek na śrubach M3 mocujących płytkę). Elastyczność naklejki pokrytej folią samoprzylepną umożliwi wtedy wygodne naciskanie przycisków. Naklejkę w formacie PDF można pobrać z załączników, należy ją wydrukować na papierze samoprzylepnym, nie stosując żadnego dopasowania do strony, aby była odpowiedniej wielkości. Wydruk należy pokryć jeszcze warstwą folii samoprzylepnej, a potem całość nakleić na obudowę. Z boku obudowy konieczne jest wycięcie "okienka" aby promieniowanie mogło dotrzeć do tuby zamontowanej w środku. Wynika to z faktu, że rejestrowane promieniowanie to głownie cząstki beta, dla których kilka milimetrów obudowy z tworzywa sztucznego stanowi już poważną przeszkodę.

Wykaz Elementów:

1x Membrana piezo/głośniczek słuchawkowy
1x Wyłącznik kołyskowy
2x uSwitch

1x 1k
1x 2R
1x 3,3M
5x 3,3k
2x 4,7M
3x 10k
1x 20R
9x 680R
1x Potencjometr Montażowy 500k

1x 1nF
1x 3,3nF
2x 22pF
1x 68pF
2x 100nF
1x 220nF/275VAC X2
1x 47uF Elektrolit
2x 100uF Elektrolit
1x 470uF Elektrolit

1x 470uH
1x Rezonator Kwarcowy 16MHz
1x 1N4148
1x UF4007
1x Dioda Zenera 9,1V
6x Dioda LED
2x BC546
6x BC556
1x STP6NK60Z
1x Stabilizator 7805
1x Mikrokontroler ATMEGA8 + Podstawka
1x Wyświetlacz LED
1x LTV817
1x MC34063
1x Tuba licznikowa STS-5(CTC-5)
1x Kijanka do baterii 9V + bateria

Programowanie:

Program do mikrokontrolera Atmega8 został napisany w Bascomie przez Jakuba Moronia, a jego kluczowe fragmenty przedstawione zostały poniżej. Najważniejszym fragmentem programu jest obsługa przerwania Timer0, gdyż tutaj właśnie dokonywany jest odczyt licznika systemowego Counter1, obsługiwana jest klawiatura i wyświetlacz siedmiosegmentowy. Przerwanie Timer0 występuje co 4ms, a jego preskaler sprzętowy został ustawiony na 256. Na listingu poniżej przedstawiony został fragment programu odpowiedzialny za odczyt impulsów z elektroniki odczytu licznika Geigera trafiających na wejście Counter1.

 'Every 1s read pulse counter
 Incr Cnt_tm
 '4ms * 250 = 1s
 If Cnt_tm = 250 Then
  Cnt_tm = 0
  'Increment buffer pointer, loop at 61, start form 1 (bascom array)
  Incr Buf_ptr
  If Buf_ptr = 61 Then
   Buf_ptr = 1
   'At first loop 61->1 indicate that buffer is full for cps calculation
   Set Full_buf
  End If
  'Store counter value
  Buf_val(buf_ptr) = Counter1
  'Clear counter
  Counter1 = 0
  'Set flag for display update
  Set F_upd
 End If

Procedura ta wykonywana jest co 4ms jednak zmienna Cnt_tm zliczająca do 250 pozwala taktować odczyt licznika systemowego co 1s. Dokładnie co 1s zwiększana jest wartość Buf_ptr stanowiąca wskaźnik bufora odczytu Buf_val. Bufor ten stanowi w istocie tablicę zmiennych typu Word (60 elementów), do której cyklicznie zapisywane są kolejne wartości licznika Counter1 zarejestrowane w ciągu ostatniej sekundy. Gdy wskaźnik bufora Buf_ptr przekroczy wartość 60 tablica zaczyna być nadpisywana od początku, a jednocześnie ustawiona zostaje flaga Full_buf. Ma to potem swoje konsekwencje przy obliczaniu wartości mierzonych. Po odczycie wartości Counter1 zawartość licznika jest kasowana oraz ustawiana jest flaga F_upd, dzięki której możliwe jest uaktualnienie wskazań wyświetlacza w innej części programu. Listing poniżej przedstawia procedurę obsługi wyświetlacza i diod kontrolnych, która wykonywana jest każdorazowo przy wystąpieniu przerwania Timer0.

 'LED display multiplexer
 If Led_ptr = 255 Then
  'Down mode leds anode (next Led_ptr=0 => digit 0 on LED display)
  Set Leds_mode_a
 Else
  'Down prevoius digit anode on LED display
  Set Portb.led_ptr
 End If
 Incr Led_ptr
 If Led_ptr = 4 Then
  'Display mode leds, set Led_ptr to 255 so next increment move it to 0
  Led_ptr = 255
  'x1000 led
  Led_e = Not K_led
  'cps led
  Led_d = Not Mode_ptr.0
  'cpm led
  Led_dp = Not Mode_ptr.1
  'uSv/h led
  Led_c = Not Mode_ptr.2
  'counter led
  Led_g = Not Mode_ptr.3
  'Up mode leds anode
  Reset Leds_mode_a
 Else
  'Display digit, arrray index = digit no. + 1 (bascom array starts at 1 ?!)
  Led_tmp = Led_ptr + 1
  Led_a = Led_dig(led_tmp).0
  Led_b = Led_dig(led_tmp).1
  Led_c = Led_dig(led_tmp).2
  Led_d = Led_dig(led_tmp).3
  Led_e = Led_dig(led_tmp).4
  Led_f = Led_dig(led_tmp).5
  Led_g = Led_dig(led_tmp).6
  Led_dp = Led_dig(led_tmp).7
  'Up digit anode
  Reset Portb.led_ptr
 End If

Licznikiem multipleksera jest tutaj zmienna Led_ptr, której wartość jest zwiększana cyklicznie po każdym wykonaniu tego fragmentu kodu. Dla wartości 0-3 na wyświetlaczu pokazywane są cyfry, natomiast dla wartości Led_ptr = 4 zaświecają się diody kontrolne. Zaraz po wejściu do obsługi wyświetlania sprawdzany jest stan Led_ptr i gaszona jest aktywna wcześniej anoda wyświetlacza. Potem zwiększana jest wartość Led_ptr i w zależności od niej katody wyświetlacza (lub diody) przyjmują odpowiednie wartości. Tablica Led_dig(x) przechowuje aktualne wartości jakie powinny być wyświetlone na poszczególnych pozycjach wyświetlacza.

Wszelkie obliczenia dokonywane są w pętli głównej programu gdy flaga F_upd zostanie ustawiona na 1. W zależności od ustawionego trybu pracy (zmienna Mod_ptr) program wylicza: zliczenia na sekundę (cps), zliczenia na minutę (cpm), szacuje dawkę pochłoniętego promieniowania lub pokazuje bezwzględną liczbę zliczeń. Zmienna Mod_ptr przyjmuje wtedy wartości równe odpowiednio 1, 2, 4 i 8. Na listingu poniżej przedstawiono sposób wyliczania zliczeń na sekundę.

'Calculate cps
   Value = 0
   'If current buffer pointer <10 sum 0 to buf pointer and...
   If Buf_ptr < 10 Then
    For For_cnt = 1 To Buf_ptr
     Value = Value + Buf_val(for_cnt)
    Next For_cnt
    'If previous values are stored into buffer sum the rest up to 59
    If Full_buf = 1 Then
     For_init = 51 + Buf_ptr
     For For_cnt = For_init To 60
      Value = Value + Buf_val(for_cnt)
     Next For_cnt
    'If buffer is empty predict value of cps
    Else
     Value = Value * 10
     Value = Value / Buf_ptr
    End If
   'If buffer pointer >10 sum last 10 values
   Else
    For_init = Buf_ptr - 9
    For For_cnt = For_init To Buf_ptr
     Value = Value + Buf_val(for_cnt)
    Next For_cnt
   End If
 
   'Display cps
   '0-1000 range
   If Value < 10000 Then
    'Set dp to digit 1 (0.1 resolution)
    Dp_pos = &B11111101
    Reset K_led
   '1000-10,000
   Elseif Value < 100000 Then
    'Set dp to digit0 (1 res.)
    Value = Value / 10
    Dp_pos = &B11111110
    Reset K_led
   '>10,000
   Else
    'Overflow
    Reset K_led
    Set F_over
   End If

Na samym początku zerowana jest zmienna przechowująca wyliczoną wartość (Value). Tablica Buf_val(x) przechowuje zmierzone wartości natomiast wskaźnik bufora Buf_ptr wskazuje na najnowszy wynik z pomiaru. Do uśredniania zawsze brane jest 10 ostatnich wyników. Jeśli wartość wskaźnika jest większa lub równa 10 pętla For sumuje 10 ostatnich wyników i jest to gotowa wartość cps pomnożona przez 10. Gdy wartość wskaźnika jest mniejsza od 10 to sumowane są wszystkie wartości od 1 do Buf_ptr, a następnie dopełnienie do 10 wyników jest brane z końca tablicy począwszy od wskaźnika 51 + Buf_ptr do końca tablicy (do 60). Wynika to z faktu, iż bufor pomiarowy jest nadpisywany cyklicznie. Jedynym wyjątkiem od tej metody obliczeń jest pierwsze zapełnienie bufora, gdy urządzenie zostaje włączone lub zresetowane, a Full_buf = 0 i nie zapisano jeszcze co najmniej 10 komórek Buf_val(x). Wynik przewidywany jest wtedy na podstawie aktualnej ilości wykonanych pomiarów. Wyświetlanie zliczeń na sekundę podobnie jak pozostałych parametrów wyposażone jest w automatyczną zmianę zakresów/wskazań. Gdy wyliczona wartość jest mniejsza od 1000 to wyświetlacz wskazuje wartość z dokładnością do 0.1 cps, gdy natomiast wynik jest większy od 1000 to precyzja pomiaru wynosi 1 cps.

   'Display countinous counter
   '0-1000
   If Count_val < 10000 Then
    'Set dp to digit 0 (1 res.)
    Dp_pos = &B11111110
    Reset K_led
    Value = Count_val
   '1000-10,000
   Elseif Count_val < 100000 Then
    'Set dp to digit 2 (0.01k res.)
    Value = Count_val / 10
    Dp_pos = &B11111011
    'Set x1000 led
    Set K_led
   '10,000-100,000
   Elseif Count_val < 1000000 Then
    'Set dp to digit 1 (0.1k res.)
    Value = Count_val / 100
    Dp_pos = &B11111101
    Set K_led
   '100,000-1,000,000
   Elseif Count_val < 10000000 Then
    'Set dp to digit 0 (1k res.)
    Value = Count_val / 1000
    Dp_pos = &B1111110
    Set K_led
   '>1,000,000
   Else
    'Overflow
    Reset K_led
    Set F_over
    'Disable continous counter interrupt on overflow to preserve Count_val to loop to zero
    Disable Int0
   End If

Na listingu powyżej została zaprezentowana druga z czterech procedur wyliczająca wskazania prezentowane przez licznik. Jest to tym razem procedura pozwalająca obliczyć bezwzględną liczbę zliczeń rejestrowanych w tubie STS-5. Zmienna Mod_ptr w tym trybie pracy przyjmuje wartość 8, a do zliczeń nie jest w tym przypadku wykorzystywany Counter1, a licznik programowy działający na przerwaniu zewnętrznym Int0. Licznikiem programowym jest tutaj zmienna Count_val, która resetowana jest po uruchomieniu urządzenia lub wciśnięciu przycisku Reset. Procedura na pierwszy rzut oka jest skomplikowana, jest to wynikiem automatycznej zmiany zakresów jaką chciano uzyskać. Gdy ilość zliczeń jest mniejsza niż 10000 to dioda x1000 nie jest zapalana a na wyświetlaczu prezentowana jest bezpośrednio ilość zliczeń. Gdy wartość w zmiennej Count_val przekroczy 10000 to dioda x1000 zostaje włączona a wyświetlacz prezentuje wynik w kilo zliczeniach czyli w tysiącach zliczeń. W zależności od wartości precyzja wskazań to 0.01k, 0.1k lub 1k zliczeń. W efekcie układ może mierzyć do 1000000 impulsów a po przekroczeniu tej liczby zgłaszany jest błąd i układ się zatrzymuje.

Pozostałe fragmenty programu pozwalają obliczyć ilość zliczeń na minutę oraz oszacować dawkę promieniowania pochłoniętego. Procedury te napisane są bardzo podobnie do tych z listingów powyżej, zatem nie warto przedstawiać tutaj ich dokładnego opisu. Cały kod źródłowy jest dostępny w załącznikach. Podczas programowania ważne jest także ustawienie fusebitów mikrokontrolera ATMega8 (wartości szesnastkowe: hfuse=C9, lfuse=FF), bez tego układ na pewno nie będzie działał prawidłowo. Pomocą będzie tu na pewno rysunek poniżej, na którym przedstawiono zrzut z programu Burn-O-Mat.

Zdjęcia Projektu:

ZałącznikWielkość
Schemat86.72 KB
Płytka29.6 KB
Płytka (odbicie lustrzane)29.51 KB
Płytka (kilka na stronie)82.42 KB
Montowanie34.71 KB
Montowanie (wersja 2)41.05 KB
Warstwa Opisowa37.7 KB
Soldermaska34.97 KB
Kod Źródłowy11.86 KB
Program po Kompilacji (bin)4.34 KB
Program po Kompilacji (hex)12.23 KB
Nadruk na Obudowę38.88 KBPortret użytkownika ZgrReptiles

Pytanie

Mirley, czy jesteś w stanie wykonać taki licznik na zamówienie? Jeżeli tak to jaki byłby koszt?
Chciałem napisać priv ale nie znalazłem takiej opcji :/

Portret użytkownika grizz

Link kontakt masz w prawym

Link kontakt masz w prawym górnym rogu.

Portret użytkownika mirley

Re: Licznik geigera

To napewno nie soft. Bo uzywam dokładnie takiego samego co tu jest. Sprawdź transoptor i rezystor 25 który jest z nim równolegle spięty, czy nie ma tu jakiejś pomyłki albo zimnego lutu. Jesli masz dostęp do oscyloskopu to trzeba sprawdzić jak wygląda impuls za transoptorem i przed nim

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika stalker90@o2.pl

Wyświetlcz

Wszystko fajnie pięknie ale wyświetlacza jak nie było tak nie ma link podany przez mirleya nie działa ale w tym sklepie znalazłem podobny albo taki sam wyświetlacz http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=875 .
Teraz pytanie czy to ten wyświetlacz ?

Portret użytkownika mirley

Re: geiger

Patrz na numery wyprowadzeń.... np ten jest dobry http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=656 ale w kolorze niebieskim, trzeba poszukac czy nie ma np czerwonego o tych samych wyprowadzeniach

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika neo

Znalazłem, miałem zwarcie na

Znalazłem, miałem zwarcie na płytce, dosłownie nie dotrawioną płytkę grubości włosa od zwory prowadzącej od transoptora do dolnej diody. Teraz mam odczyt na poziomie 0.040-0.0100.

Swoją drogą przydała by się rozpiska jakie powinno być promieniowanie tła, podwyższone, niebezpieczne i tym podobne.

Portret użytkownika stalker90@o2.pl

Dzięki

No dziękuje mirley

Portret użytkownika stalker90

Wyświetlacza jak nie było tak nie ma, ale jest rozwiązanie

Tak tylko napiszę ,że uruchamiane układu zacznę dzisiaj. Wyświetlacz posiadam 12 wyjściowy bez dwukropka . Zamiast niego podłącze równolegle dwie diody led.

Portret użytkownika stalker

coś nie tak

Stój wróć moja przetwornica daje 56v ... dziwne. Zaczynamy od początku

Portret użytkownika Gunar

Zapytanie

Witam
Mam problem z układem, nie wiem czemu bateria wyczerpuje się w ciągu 3-4 minut pracy poza tym max co osiąga to 190-200v i kręcenie potencjometrem nic nie daje . na wyjściu tuby nie słychać nic ani Leda ani buzera , wiem że to jest za niskie napięcie pracy tuby na wyjściu ma 3-35mV ,ale martwi mnie to że bateria siada w oczach i max wolterz to tylko 200v. Przedstawiłem poniżej zdjęcie z napięciami układu jakie udało mi się zmierzyć zanim nie padła bateria i napięcie na kondensatorze spadło do prawie nic. Przepraszam iż widok dla niektórych może być drastyczny ale to moje pierwsze próby z SMD chociaż ta płytka miała parę błędów, a ja jestem trochę ślepy (kupiłem już gogle- także później będzie lepiej) i musiałem to wszystko połatać i to jest efekt, przy okazji znienawidziłem przelotki.
Czy może ktoś coś takiego miał u siebie ? Jakieś rady dotyczące problemu ? a nie lutowania :>
Pozdrawiam
[img]C:\Temp\1.png[/img]

Portret użytkownika Gunar

nie dodam zdjęcia

opiszę bardzo krótko wszystko jest złożone jak na Pana schemacie oprócz R7(10k) i R8(3.3M) zmieniłem na 15k i 4,7M napięcie przed dławikiem około 8V bliskie napięciu zasilania, za dławikiem -7.8V na kondensatorze 180-190V, napięcie na sprzężeniu zwrotnym z dzielnika R7 R8 około 0,67V , napięcie baterii spada w oczach. Nie wiem co jest grane.

Portret użytkownika gunar

juz cos znalazlem

Juz znalazlen blednie przylutowane zasilanie ale nadal mam 199 v zrobilem test i odcielem sciezke od dzielnika i uzyskalem niestabilny ale pracujacy uklad. Napiecie wacha sie mierzac multimetrem ut70b na wyjsciu z kondensatora od 269 do 369v tak zmirzylem. Led zaczal dzialac . Na te chwile chybamoze tak byc chociaz nie jest to urzadzenie precyzyjne. Ma ktos pomysl co z tym jest nie tak.

Portret użytkownika mirley

Re: Dzielnik

Daj wartości w dzielniku takie jak na schemacie... jak napięcie jest za niskie to zwiększ rezystor R8 do 3.6k ale reszty elementów nie tykaj..... tydzień zajeło dobieranie elementów do tej przetwornicy i nie nalezy ich zmieniać

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika ergergg

Wysokoenergetyczne cząstki

Wysokoenergetyczne cząstki można wykrywać zwykłym zaciemnionym fototranzystorem, koszt 40 groszy, prostszy układ zasilania, żadnych wysokich napięć, układ detekcji - dośc podobny. W efekcie koszty pewnie dwukrotnie niższe.

Portret użytkownika mirley

Re: Geiger

Raczej fotodioda a nie fototranzystor. No tak, kosztuje 40gr, ale trzeba wzmacniacz ładunkoczuły, problem z szumami, brak wzmocnienia gazowego i w efekcie mało co wykryjesz... Tak czy inaczej trzeba spolaryzowac zaporowo kilkadziesiąt V

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Git

Witam Czy można wykonać układ

Witam
Czy można wykonać układ licznika w całości w SMD ja coś takiego próbuję zrobić tylko nie wiem do końca jaki dać zamiennik MOSFETA wpadł mi w oko IRFPC40 lub STD4NK60ZT4(ten bardziej mi odpowiada). Dławik również SMD.Chciałbym całą elektronikę wsadzić do małej obudowy, ze wszystkich elementów tylko kondensator 220nF i potencjometr 500k byłyby THT. Co Pan sądzi na ten temat?
Serdecznie pozdrawiam
PS. Już zrobiłem Pana układ w wersji THT i działa ale bez cyfrowej części, potraktowałem to jako przymiarkę do wersji SMD

Portret użytkownika mirley

Re: Licznik

STD4NK60ZT4 wydaje się ok.

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Olek

Napięcie na przetwornicy 200V

Dzień dobry.

Na podstawie Pana projektu wykonałem detektor w wersji smd - sama przetwornica + sygnalizator, bez mcu. Miałem jednak problemy z uzyskaniem prawidłowego napięcia na wyjściu - zamiast oczekiwanych 400V było ok. 230V. Czytając powyższe komentarze zauważyłem podobne problemy. Chciałem się podzielić tym, co pomogło w moim przypadku. Po pierwsze należy użyć dobrego woltomierza, który nie obciąży nam zbytnio przetwornicy. Po drugie, jako diodę D2 użyłem 1N4007. Okazało się być to błędem, ponieważ jest ona zbyt wolna do tego zastosowania. Wymiana na diodę schottky'ego BA159 dała oczekiwany skutek - przetwornica zaczęła śmigać, bez żadnych zmian polegających na zwiększeniu wartości rezystora R8. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wersją SMD to mogę udostępnić mój projekt płytki. Pozdrawiam.

Portret użytkownika gi iors

jaki mosfet

Witam
Jezeli mozesz napisc jakiego Mosfeta uzyles. Na plytke tez bym rzucil okiem
Pozdrawiam

Portret użytkownika wuka

tytuu

przetwornica step-down nie byłaby lepszym pomysłem? 7805 się grzeje i ma dużo niższą skuteczność.

Portret użytkownika wuka

tytul

Ja bym chętnie spojrzał :]

Portret użytkownika wuka

przepraszam za 3ci post z

przepraszam za 3ci post z rzędu (nie wpadłem na pomysł rejestracji wcześniej :P) może można byłoby wykorzystać taki gotowy moduł z ebay'a http://www.ebay.com/itm/RED-Parallel-4-Bit-8-segment-LED-Display-Board-Digital-Tube-Display-Module-/121084230829?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c312ebcad ? tylko zastanawia mnie pod co podłączyć D1-D4

Portret użytkownika EDC

Odp. 3ci post

Do linii A1-A4 na schemacie i nie montować tranzystorów T2-T5 (i ich rezystorów)bo są na płytce wyświetlacza.

-

BARTek
Moja strona

Portret użytkownika wuka

braktytulu

że niby tak, po prostu ? :P
http://oi61.tinypic.com/wv8miw.jpg
Tak w ogóle, to zastanawiam się jak dostosować ten licznik do pracy na Arduino, bo z bascomem zaznajomiony nie jestem, a chciałbym dodać kilka ficzerów, w tym wyświetlacz graficzny, czy sygnalizację głosem, a nie dźwiękiem. Na razie staram się naszkicować obsługę zliczeń.. c.d.n.

Portret użytkownika Olek

Re: jaki mosfet

Użyłem STN1NK60Z w obudowie SOT223, napięcie Vds = 600V. Kupione w TME.

Portret użytkownika Olek

Kod Arduino

Przedstawiam przykładowy kod na Arduino do zliczania impulsów i przeliczania na dawki promieniowania. Przy tubie STS-5 najlepiej zliczać przez okres 40s, wtedy obliczenia są najłatwiejsze (ilość impulsów / 100 = uSv/h )
Mam nadzieję, że ktoś ten kod jeszcze zweryfikuje.

int impulsy = 7; //interrupt 4
int anoda = 8; //HIGH
 
int im_t=0;
long im_c=0;
int sekundy=0;
void setup()
{
pinMode(anoda, OUTPUT);
digitalWrite(anoda, HIGH);
pinMode(impulsy, INPUT);
attachInterrupt(4,zbocze, FALLING);
 // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200); 
}
 
void loop()
{
 sekundy++;
 if(sekundy == 40)
 {
  sekundy = 0;
  Serial.print("Impulsy: ");
  Serial.print(im_t);
  Serial.print(" \tDawka: ");
  Serial.print(im_t/100.0);
  Serial.print("uSv/h - promieniowanie ");
  if(im_t>79)
   Serial.println("powyżej normalnego.");
  else
   Serial.println("normalne.");
  im_t=0;
 }
 else
 { //czas pomiaru
 
 }
 // put your main code here, to run repeatedly:
 delay(1000);
}
 
void zbocze()
{
 im_t++;
 im_c++;
}

Portret użytkownika sdggdgheasghrshhsdgsdhhds

Witam, mam pytanie czy mógł

Witam, mam pytanie czy mógł byś przygotować pliki gerber i ncdrill gdyż chciałbym zamówić płytke w fabryce.
pozdrawiam.

Portret użytkownika mirley

Re: Licznik geigera

Nie ma takiej możliwości - udostepniam tylko plik pdf

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Kuba-Jakub

Przetworniczka WN

Witam,

Wykonałem cały projekt według wytycznych z Pańskiego projektu trzymając się dokładnie wszystkich wartości i modeli układów za wyjątkiem n-mosfeta STP6NK60Z w którego miejsce użyłem IRF730

IRF730
Vds - 400V
Vgs +- 20V
ID - 5.5A
P - 74W
Rds 0,75 Ohm

Całość chodziła jeden dzień, wszystkie komponenty zimne, stukotanie z głośniczka charakterystyczne było, maksymalne napięcie na tubie jakie zdołałem uzyskać to 340V, chciałem na następny dzień zacząć kalibrować jeszcze raz ale kilka sekund po włączeniu wszystko się sfajczyło, z przetwornicy poleciał dymek, induktor się stopił (plastik na nim) i rezystor, polaryzacja tuby cały czas była dobra. Wnioskuję, że musiałem dać ciała z mosfetem

Portret użytkownika mirley

Re: Przetwornica

Musiało przebic mosfeta napięciem samoindukcji i zrobiło się zwarcie co spowodowało uszkodzenie dławika.... Zdaża się... Dlatego stosowałem albo IRF840, który ma 500V albo ten ...60Z... najlepsze rezultaty daje 90Z ale jego cena była duza

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika mrowa

budowa na zamowienie

Witam.
Wiem ze juz troche ,,późno'' piszę, ale czy wykonałbyś taki licznik na zamówienie? Jeśli tak to czy koszta zmieszczą się w 100zł? Jeśli tak, odezwij się na maila, bo niedługo pewnie zlecę budowe :)
Pozdrawiam

Portret użytkownika Krzysiek

wybór mosfeta

Cześć!
Mam także pytanie odnośnie MOSFETa, rodzina STP6NK... jest na 6A, posiada również zabezpieczającą diodę Zenra między drenem a źródłem. Czy możliwe jest użycie tranzystorów z rodziny IRFBG.., np. IRFBG30 - 1000V 3.1A 5R 125W, czyli na wyższe napięcie, ale niższy prąd i bez Zenera? W sklepie w którym składam zamówienie STP6NK... są do zamówienia w ilościach powyżej >10 sztuk, nie potrzebuje ich aż tyle i stąd pytanie czy można użyć.

Dzięki za umieszczenie projektu i pozdrawiam!

Portret użytkownika mirley

Re: MOSFET

Z tego co patrze do pdf'a to IRFBG30 tez ma diodę zabezpieczającą. Prąd nie jest taki ważny bo układ generuje małe prądy a sam klucz zasilany z baterii raczej nie wymusi pradu zwarciowego w amperach

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika qba

Witam, Mam jeszcze szybkie

Witam,

Mam jeszcze szybkie pytanko, mianowicie jak sprawdzam napięcie multimetrem to dotykam masy fizycznie przy baterii a plusa na plusie tuby?, w każdym miejscu gdzie jest masa wychodzą mi inne napięcia i trochę mnie to zgubiło

Portret użytkownika mirley

Re: Licznik geigera

Nie powinno tak być w układzie płyną małe prądy a masa powinna miec dobry kontakt. Typowy miernik ma ok 1 MOhm więc pomiar napięcia powoduje płynięcie prądu 0.4mA co dla przetwornicy jest dość dużym obciążeniem. Za pomocą czego mierzysz napięcie na wyjściu przetwornicy?

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Rafik89

Witam, uruchomiłem ukłąd.

Witam, uruchomiłem ukłąd. Napięcie na + tuby względem masy zasilania to 410V, bez względu czy tuba jest w układzie czy bez. Regulacja potencjometrem umożliwia ustawienie zakresu max 420v a minimalnie 407. Układ działa, zlicza lecz jasność diod LED jest porażająca, zastosowałem rezystory o tolerancji 1%, Dioda zliczeń jest ledwo widoczna. Dioda sygnalizacyjna CPM jest prawie nie widoczna. Czy przecinek istnieje czy jest tu nie uzywany?

Portret użytkownika Rafik89

Rozwiązane

Witam, problem był w źle zaprogramowanej Atmega.

Portret użytkownika Bishop

przetwornica - pobór prądu

Witam, proszę mi powiedzieć jaki jest pobór prądu przez samą przetwornicę?
Szukam najdłużej działającego na baterii rozwiązania, na razie mam (przy innej konfiguracji U1 MC34063) pobór 20mA @ 4V (ogniwo 3,7V), opis przetwornicy jaką mam informuje, że powinna brać o wiele mniej i tu mnie ciekawi Twoje rozwiązanie (chociaż jest na 9V).
Z góry dziękuję

Portret użytkownika bahama

Skąd taka wartość C5

Witam
Skąd wzieła się taka a nie inna zawartość C5, jakiej rodzielczości jest sygnał wychodzący z tuby STS-5? Ma ktoś jakies bardziej dokładne informacje?

Portret użytkownika Pawel L

Ważny rezystor R1

Zauważyłem że rezystor R1 ma mieć dokładnie 2ohm zwiększenie do 2,2 ohm nie pozwala regulować napięcia max 340v, zmniejszenie do 1,5ohm daje na wyjściu 500v

Portret użytkownika mirley

Re: kondensator C5

Niestety nie mam dokładniejszych parametrów tuby, dobrałem kondensator na taką wartość aby sygnał był wstanie uruchomić tranzystor, natomiast wartość kondensatora powinna być stosunkowo mała żeby nie ograniczać częstości zliczeń

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika Andrzej B

płytka i nadruk

Witam
Czy byłaby szansa na zakup (?) u pana płytki (nawet nie nawierconej) i nadruku na obudowę + ewentualnie zaprogramowanego kontrolera... Ha ha ha.. tak wiem, jak to brzmi. Ale mam średnie możliwości chałupniczego wytworzenia tych elementów i zaprogramowania kontrolera.. a mój syn (16 lat) chciałby taki licznik zbudować. Z resztą elementów raczej sobie poradzimy - choć gdyby przy okazji miał Pan inne () elementy do tego układu - też chętnie bym odkupił..
Pozdrawiam
A.B.

Portret użytkownika Mw002

Przetwornica

Witam
Buduję sobie ten licznik i mam problem z przetwornicą - maksymalnie uzyskuję z niej ok. 300V. "Przejście" całego potencjometru zmienia sytuację o jakieś 2V. Dioda oczywiście UF4007. Kondensatory C2 i C3 ceramiczne, C4 w wykonaniu X2, choć dość duży, zapewne pod płytkę by nie wszedł (docelowo zamontuję mniejszy).
Używam układu scalonego MC34063A, produkcji UTC, w podstawce. Dodałem w szeregu rezystor po 3,3M rezystor 300K, uzyskałem ok. 310V. Zmieniłem eksperymentalnie dławik na 620uH, i tutaj dostałem ok. 335V, a przy dławiku 1mH już miałem ok. 390V.
Pomiary wykonywałem miernikiem o rezystancji wewnętrznej 10MOhm.

Czy winny może być tranzystor? Użyłem u siebie BC557, gdyż nie miałem BC556.

Portret użytkownika Mw002

Przetwornica

Witam.
Problem z przetwornicą rozwiązany przez umieszczenie cewki 1mH i rezystora zamiast 3M3 to 3MOhm. Przetwornica bierze ok. 20-25mA.

Portret użytkownika Mw002

Przetwornica

Witam.
Problem z przetwornicą rozwiązany przez umieszczenie cewki 1mH i rezystora zamiast 3M3 to 3MOhm. Przetwornica bierze ok. 20-25mA.

Portret użytkownika gosc11

Witam Jakiej mocy powinny być

Witam
Jakiej mocy powinny być rezystory bo szukam części i znajduje na stronach rezystory o tej samej rezystancji ale innych wartościach mocy?

Portret użytkownika gosc12345

Rezystory i kondensator

Witam
U mnie rezystory 1/4W i działa to bardzo dobrze. Wielkich mocy z reguły tam nie ma.
Jeszcze jedno, zauważyłem u siebie, że czasami przy częstych zliczeniach uC lubi popełnić sam z siebie reset. Problem został rozwiązany powiększając C7 do 100uF.

Portret użytkownika gosssc

Problem z pomiarem napięcia

Witam
W momencie pomiaru napięcia dostaje 448V gdy mierze pomiędzy + baterii a miejscem przed kondensatorami 2x220nF. W każdym innym miescu dostaje napięcie baterii, lub prawie żadne. Zmiana ustawienie potencjometru nie wpływa na napięcie. Ktoś wie o co może chodzić?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

Portret użytkownika mirley

Re: Licznik G

Po pierwsze w układzie ma być jeden kondensator 220nF a nie dwa. Pomiar zawsze robimy względem masy....

Sprawdź czy nie pomyliłeś biegunowości diod i czy napewno jest połączenie masy do wszystkich elementów w przetwornicy, które tego wymagają

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.

Portret użytkownika gosc12345

Metoda na wycierający się front

Witam, to znowu ja, po jakimś czasie eksploatacji nieładnie się front wyciera. Po wydrukowaniu naklejki warto na spód jej nakleić dwustronną taśmę klejącą, a na wierzch taśmę przezroczystą. To uchroni naklejkę przed wycieraniem i poprawi elastyczność na przyciskach. Najlepiej użyć dwóch pasków taśmy szerokiej jeden obok drugiego, bo inaczej może się nie zmieścić.