Dodanie alarmu temperatury do gotowego projektu


Witam!
Panowie znalazłem na elektrodzie dosyć ciekawy projekt- termometr dwupunktowy + sterowanie diodami rgb.
Układ już mam gotowy i działający, ale potrzebowałbym małej przeróbki.
Otóż czy była by możliwość dodania alarmu który z jednego czujnika np. wewnątrz można by było załączać. Chodzi o to że zdarzyło mi się parę razy zagotować wodę na piecu i do tego chciałbym to zastosować- zamocować czujnik na rurce c.o. i ustawić alarm przy 80st.
Jedno co wyczytałem to podobno czujniki są losowo przypisywane czyli dom może nie być domem- czy mogę prosić o sprawdzenie?
Ewentualnie, dodać jeszcze jeden czujnik i programowo tylko zrobić alarm- temperatura wyświetlana jest niepotrzebna.

Czy nie proszę o zbyt wiele?

schemat i wsady ściągnięte z elektrody.

schemat
http://zapodaj.net/5255929a74640.jpg.html

'Zegar serce
 
$regfile = "m8def.dat"                   'Atmega8
$crystal = 8000000                     'Kwarc 8MHz
 
 
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.0 , Db7 = Portb.5 , E = Portc.3 , Rs = Portc.4
 
'************************************* I2C **************************************************************
 
Config Sda = Portd.4
Config Scl = Portd.3                    'Złącze I2C - każda z lini podciągnięta do zasilania
 
Config I2cdelay = 100
 
'************************************* Przyciski ********************************************************
 
Config Pind.0 = Input                    'Zmniejsz / Lewo / Tempmax i min
Config Pind.1 = Input                    'Zatwierdź / menu
Config Pind.2 = Input                    'Zwiększ / Prawo / LCD OFF i ON
 
Config Debounce = 10
 
'******************************* konfiguracja wyjść od RGB ***********************************************
Config Pinb.0 = Output
Config Pind.6 = Output
Config Pind.5 = Output
 
'************************************** 1 wire **********************************************************
 
Config 1wire = Portc.5                   'Złącze do obsługi DS18b20 podciągnięte do zasilania przy pomocy rezystora 4k7
 
'************************* Obsługa Timera do Sterowania podświetlaniem **********************************
 
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconnect , Prescale = 1    'pinb.1 jest od podświetlania LCD
 
S1 Alias Pind.0                       'Zmniejsz / Lewo
S2 Alias Pind.1                       'Zatwierdź / menu
S3 Alias Pind.2                       'Zwiększ / Prawo
 
 
Declare Sub Wyslij                     'Zapisuje wartości na PCF8583
Declare Sub Pokaz_czas                   'Odczytuje wartości z PC88583 oraz z czujników temperatury
 
Deflcdchar 0 , 32 , 10 , 21 , 17 , 10 , 4 , 32 , 32     ' Znak serca
Deflcdchar 1 , 8 , 20 , 8 , 32 , 4 , 14 , 21 , 4      ' strzałka w góre
Deflcdchar 2 , 8 , 20 , 8 , 32 , 4 , 21 , 14 , 4      ' strzałka w dół
Deflcdchar 3 , 4 , 5 , 7 , 7 , 15 , 25 , 9 , 15       ' Dom lewy
Deflcdchar 4 , 32 , 16 , 24 , 28 , 30 , 19 , 18 , 18    ' dom prawy
Deflcdchar 5 , 4 , 14 , 27 , 14 , 4 , 1 , 7 , 32      ' Słońce lewe - zmienia sie z księżycem
Deflcdchar 6 , 32 , 32 , 32 , 14 , 31 , 30 , 28 , 32    ' Słońce prawe
Deflcdchar 7 , 6 , 8 , 8 , 6 , 32 , 1 , 7 , 32       ' Księżyć lewy - zmienia się ze słońcem
 
 
'**************************************** Menu **********************************************************
Dim Menutext As String * 13                 'Tekst menu. Maksymalnie 13 znaków
Dim J As Byte
 
Dim Menutext2 As String * 3                 'Tekst menu2. Maksymalnie 3 znaków
Dim K As Byte
 
'********************************************************************************************************
 
Dim S As Byte                        'deklaracja sekund
Dim M As Byte                        'deklaracja minut
Dim H As Byte                        'deklaracja godzin
Dim Day As Byte                       'deklaracja dni
Dim Month As Byte                      'deklaracja miesiecy
Dim Rok As Byte                       'deklaracja roku
 
Dim Poprzedni_miesiac As Byte                'dodatkowa zmienna
 
Dim A As Byte                        'Zmienna od przesuwania ekranu startowego
Dim W As Byte                        'Zmienna informująca o ilości czujników DS18b20
 
Dim Dsid1(8) As Byte                    'deklaracja obsługi czujników DS18b20
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
Dim I2 As Integer
Dim I11 As Integer                     ' przechowuje poprzednią wartoś temp
Dim I22 As Integer                     ' przechowuje poprzednią wartoś temp
 
Dim T1max As Integer                    'Przechowuje w pamięci SRAM wartość Temp 1 max
Dim T1min As Integer                    'Przechowuje w pamięci SRAM wartość Temp 1 min
Dim T2max As Integer                    'Przechowuje w pamięci SRAM wartość Temp 2 max
Dim T2min As Integer                    'Przechowuje w pamięci SRAM wartość Temp 2 min
 
Dim P As Byte                        'Moc świecenia podświetlania LCD w %
Dim Pp As Byte                       'Przechowuje wartość PWM
Dim Rgb As Byte                       'Przechowuje ustawienia RGB
 
Dim C As Byte                        'Przechowuje wartość PWM przy uruchamianiu układu
 
Set Portd.0
Set Portd.1
Set Portd.2
 
'****************************** wartosci poczatkowe **************************************
Portb.0 = 0
 
S = 0
M = 0
H = 0
Day = 1
Month = 1
Readeeprom Rok , 2                     'Czyta zaposaną wartość roku z 2 komórki pamięci EEPROM
 
T2min = 125 * 16
T1min = 125 * 16
'*************************************** Ekran startowy *************************************************************
Cls
Cursor Off
 
For C = 0 To 150
Pwm1a = C                          'Rozjaśnianie LCD od 0 do 100 (50% PWM)
Waitms 4
Next C
 
Locate 1 , 17
Lcd ">> Duch <<"
Locate 2 , 20
Lcd "2008"
 
For A = 1 To 13
Shiftlcd Left
Waitms 30                          'Schowanie tekstu
Next A
 
Wait 2
 
For A = 1 To 13
Shiftlcd Left
Waitms 30                          'Schowanie tekstu
Next A
 
For C = 150 To 0 Step -1
Pwm1a = C                          'Ściemnienie LCD od 100 do 0
Waitms 4
Next C
 
Waitms 500
Cls
 
Locate 1 , 1
Lcd Chr(0) ; " Zegar serce " ; Chr(0)            'Tekst tytułowy na LCD
 
Gosub Rozjasnianie                     'Idzie do procedury rozjaśniania wyświetlacza
 
Wait 2
 
Cls
'*************************************** 1 wire ********************************************************
 
W = 1wirecount()                      'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Locate 1 , 1
Lcd "Ilosc czujnikow:"
Waitms 500
Locate 2 , 8
Lcd W                            'Wyświetla ilość czujników
 
Wait 3
 
Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                 'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
Dsid2(1) = 1wsearchnext()                  'Znajdź następny czujnik podpięty do portu
 
 
'*************************************** Pętla główna **************************************************
'************************************* od tego miejsca w dół *******************************************
Pocz:
Cls
 
Do
Rgb = 1                           'Wartości początkowa opcji menu
 
J = 4
 
K = 1
 
Call Pokaz_czas                       'Pokazuje czas i temperature
 
Debounce Pind.0 , 0 , Maxmin
Debounce Pind.1 , 0 , Menu                 'Naciskając S2 wchodzimy do menu
Debounce Pind.2 , 0 , Display_off
 
 
Loop
 
End
 
'********************************************************************************************************
Sub Wyslij                         'Podprogram do wysyłania danych do pcf-a
 
S = Makebcd(s)
M = Makebcd(m)
H = Makebcd(h)                       'Zamiana wartości dziesiętnych na kod BCD
Day = Makebcd(day)
Month = Makebcd(month)
 
I2cstart                          'Uruchomienie I2C
I2cwbyte 162                        'Wybór urządzenia do zapisu
I2cwbyte &H02                        'Wybór 2 rejestru do zapisu (sekundy)
I2cwbyte S                         'Zapisuje sekundy
I2cwbyte M                         'Zapisuje minuty
I2cwbyte H                         'Zapisuje godziny
I2cwbyte Day                        'Zapisuje dni
I2cwbyte Month                       'Zapisuje miesiąc
I2cstop                           'Koniec zapisu
 
End Sub
 
'************************************** I2C ****************************************************************
 
Sub Pokaz_czas                       'Pokazuje czas
 
I2cstart
  I2cwbyte 162
  I2cwbyte &H00
  I2cwbyte &H08                      ' włącza maskowanie roku i dnia tygodnia
  I2cstop
  I2cstart
  I2cwbyte 162
  I2cwbyte &H02
  I2cstart
  I2cwbyte 163
  I2crbyte S , Ack                     'Odczytuje sekundy
  I2crbyte M , Ack                     'Odczytuje minuty
  I2crbyte H , Ack                     'Odczytuje godziny
  I2crbyte Day , Ack                    'Odczytuje dni
  I2crbyte Month , Nack                  'Odczutuje miesiąc
  I2cstop                         'koniec transmisji I2C
 
 
'************************************** 1 wire ***************************************************************
 Do
 
 '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
  1wreset
  1wwrite &HCC
  1wwrite &H44
  Waitms 901                        ' czekaj na konwersję temperatury (normalnie powinno być 750,
                               'ale jest ustawione na 901, aby nie kolidowało z odświeżaniem sekund)
 
 1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid1(1)                    'wysyłamy adres pierwszego czujnika
  1wwrite &HBE
  I1 = 1wread(2)
'---------------------------------
  1wreset
  1wwrite &H55
  1wverify Dsid2(1)                    'wysylam adres drugiego czujnika
  1wwrite &HBE
  I2 = 1wread(2)
 '---------------------------------
 
 
  I1 = I1 * 10                       'Konwersja
  I1 = I1 / 16
  Ss = Str(i1)
  Ss = Format(ss , " 0.0")                 ' Format wyświetlania
 
 
  I2 = I2 * 10                       'Konwersja
  I2 = I2 / 16
  Ss = Str(i2)
  Ss = Format(ss , " 0.0")                 ' Format wyświetlania
 
 
'poniewaz dane odczytane z PCF-a sa w formacie kodu BCD, zamieniam ich wartosc na wartosc dziesietna:
 
S = Makedec(s)
M = Makedec(m)
H = Makedec(h)
Day = Makedec(day)
Month = Makedec(month)
 
 
'************** obsluga zmiany roku********************************************************
If Poprzedni_miesiac <> Month Then             'sprawdzamy czy zmienil sie miesiac
  If Month = 1 And Day = 1 And H = 0 And M = 0 And S = 0 Then    'jesli miesiac zmienil sie na styczen , to zwiekszamy rok
   Incr Rok
   Writeeeprom Rok , 2
  End If
  Poprzedni_miesiac = Month
End If
'*********************** Wyświetlanie danych **************************************************
 
'Format Wyświetlania:
 Locate 1 , 1                        'godziny
 If H < 10 Then                       'Jeśli godzina jest mniejsza od 10 np. 7 to
  Lcd "0" ; H ; ":"                    'dodaj przez 7 zero i wyświetl jako 07
  Else
  Lcd H ; ":"
 End If
 
 Gosub Symbol_dom
 
  Locate 2 , 11
  Lcd Chr(6)                        'Wyświetlanie Znaku dnia i nocy (chodzi o symbol dworu)
 
  If H >= 6 And H < 21 Then
    Locate 2 , 10
    Lcd Chr(5)
    Else
    Locate 2 , 10
    Lcd Chr(7)
  End If
 
 Locate 1 , 4
  If M < 10 Then
  Lcd "0" ; M ; ":"                    'minuty
  Else
  Lcd M ; ":"
 End If
 
 Locate 1 , 7
  If S < 10 Then
   Lcd "0" ; S ;                     'sekundy
   Else
   Lcd ; S ;
 End If
 
 Locate 2 , 1
  If Day < 10 Then                     'dni
   Lcd "0" ; Day ; "."
   Else
   Lcd Day ; "."
 End If
 
 Locate 2 , 4                        'miesiąc
   If Month < 10 Then
   Lcd "0" ; Month ; "."
   Else
   Lcd Month ; "."
 End If
 
 
 If Rok > 99 Then
 Rok = 0
 Writeeeprom Rok , 2
 End If
 
 Locate 2 , 7
 If Rok < 10 Then                      'rok
   Lcd "0" ; Rok
   Else
   Lcd Rok
 End If
 
  If I1 >= I11 Then                    'format wyświetlania 1 czujnika ds18b20 wraz ze strzałkami
  Gosub Warunek1
  If I1 > 0 Then
  Gosub Format_wyswietlania1
  Gosub Wyswietlanie1
  Else
  Gosub Format_wyswietlania1
  Gosub Wyswietlanie1
  End If
  Else
  Gosub Warunek1
  If I1 > 0 Then
  Gosub Format_wyswietlania1
  Gosub Wyswietlanie2
  Else
  Gosub Format_wyswietlania1
  Gosub Wyswietlanie2
  End If
  End If
 
 
  If I2 >= I22 Then                    'format wyświetlania 2 czujnika ds18b20 wraz ze strzałkami
  Gosub Warunek2
  If I2 > 0 Then
  Gosub Format_wyswietlania2
  Gosub Wyswietlanie1;
  Else
  Gosub Format_wyswietlania2
  Gosub Wyswietlanie1
  End If
  Else
  Gosub Warunek2
  If I1 > 0 Then
  Gosub Format_wyswietlania2
  Gosub Wyswietlanie2
  Else
  Gosub Format_wyswietlania2
  Gosub Wyswietlanie2
  End If
  End If
 
 
 If I1 < T1min Then T1min = I1
 If I1 > T1max Then T1max = I1
 If I2 < T2min Then T2min = I2
 If I2 > T2max Then T2max = I2
 
 If H = 23 And M = 59 And S = 59 Then
 T1min = I1
 T1max = I1
 T2min = I2
 T2max = I2
 End If
 
End Sub
 
 
Loop
 
Format_wyswietlania1:
Ss = Str(i1)
Ss = Format(ss , " 0.0")
Locate 1 , 12
Return
 
Format_wyswietlania2:
Ss = Str(i2)
Ss = Format(ss , "0.0")
Locate 2 , 12
Return
 
Wyswietlanie1:
Lcd Ss ; Chr(1)
Return
 
Wyswietlanie2:
Lcd Ss ; Chr(2)
Return
 
Warunek1:
I11 = I1
Return
 
Warunek2:
I22 = I2
Return
 
Symbol_dom:
  Locate 1 , 10
  Lcd Chr(3)
  Locate 1 , 11
  Lcd Chr(4)
Return
'****************************************************************************************************
Maxmin:
Cls
 
Do
 
If H >= 6 And H < 21 Then
    Locate 1 , 6
    Lcd Chr(5)
    Else
    Locate 1 , 6
    Lcd Chr(7)
  End If
 
Locate 1 , 7
Lcd Chr(6) ; "||"
Lowerline
Locate 2 , 8
Lcd "||"
Gosub Symbol_dom
 
Ss = Str(t2min)
Gosub Formatss
Locate 2 , 1
Lcd Ss
 
Ss = Str(t2max)
Gosub Formatss
Locate 1 , 1
Lcd Ss
 
Ss = Str(t1min)
Gosub Formatss
Locate 2 , 13
Lcd Ss
 
Ss = Str(t1max)
Gosub Formatss
Locate 1 , 13
Lcd Ss
 
Debounce S1 , 0 , Pocz
 
Loop
 
Formatss:
Ss = Format(ss , "0.0")
Return
'****************************************************************************************************
Menu:                            '
 
 
Cls
 
Menutext = Lookupstr(j , Menuopisy)             'Wyświetla aktualnie wybraną wartość J i wyświetla ja w postaci tekstowej
Locate 2 , 2
Lcd Menutext
 
 
Do
Locate 1 , 1
Lcd " **** MENU **** "
 
Debounce S3 , 0 , Menuprawo
Debounce S1 , 0 , Menulewo
Debounce S2 , 0 , Menuenter
 
Loop
 
Menuenter:
 
Cls
Select Case J
Case 0
 Goto Menuzegar
Case 1                           ' W zależności jakie jest J, to wybiera odpowiednie menu.
 Goto Podswietlanie
Case 2
 Goto Rgbust
Case 3
 Goto Menuautor
Case 4
 Goto Pocz
End Select
 
Menuprawo:
'Cls
Incr J                           'Wzwiększanie wartości J
If J > 4 Then J = 0
Goto Menu
 
 
Menulewo:
'Cls
Decr J
J = J + 1
If J < 1 Then J = 5                     'Zmniejszanie wartości J
J = J - 1
Goto Menu
 
'********************************************* Obsługa ustawiania zegara *********************************************
 
Menuzegar:
 
Do
 
If H > 23 Or M > 59 Then
H = 0                            'Procedura zabezpieczająca przed błędem związanym z nieuzasadnionym
M = 0                            'wzwiększaniem się godzin i minut ponad 23 godziny i ponad 59 minut
End If
 
Locate 1 , 3
Lcd "USTAW ZEGAR"
 
Locate 2 , 6
 If H < 10 Then
  Lcd "0" ; H ; ":"                    'godziny
  Else
  Lcd H ; ":"
 End If
 
 Locate 2 , 9
  If M < 10 Then
  Lcd "0" ; M                       'minuty
  Else
  Lcd M
 End If
 
 
Debounce S3 , 0 , Ustawmin
Debounce S1 , 0 , Ustawgodz
Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_czas
 
 
Loop
 
Zatwierdz_czas:
Goto Menudata
 
Ustawmin:
Incr M : If M > 59 Then M = 0
S = 0                            'Wziększa wartość minut
 
Goto Menuzegar
 
Ustawgodz:
Incr H : If H > 23 Then H = 0                'Wzwiększa wartość godzin
 
Goto Menuzegar
'********************************************* Obsługa ustawiania dnia i miesiąca *********************************************
 
Menudata:
 
If Day > 31 Or Month > 12 Then               'To samo co przy godzinach
Day = 1
Month = 1
End If
 
Cls
 
Do
Locate 1 , 4
Lcd "USTAW DATE"
 
Locate 2 , 6
If Day < 10 Then
  Lcd "0" ; Day ; "."                   'Format wyświetlania
  Else
  Lcd Day ; "."
 End If
 Locate 2 , 9
  If Month < 10 Then
  Lcd "0" ; Month
  Else
  Lcd Month
 End If
 
Debounce S1 , 0 , Ustawdni
Debounce S3 , 0 , Ustawmies
Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_data
 
Loop
 
Zatwierdz_data:
Call Wyslij
Goto Menurok
 
Ustawdni:
Incr Day : If Day > 31 Then Day = 1             'Wzwiększa wartość Dni
Goto Menudata
 
Ustawmies:
Incr Month : If Month > 12 Then Month = 1          'Wziększa wartość Miesięcy
Goto Menudata
'********************************************* Obsługa ustawiania roku *********************************************
 
Menurok:
 
Cls
 
Do
Locate 1 , 4
Lcd "USTAW ROK"
 
Locate 2 , 7
Lcd "20"
 
Locate 2 , 9
If Rok < 10 Then
  Lcd "0" ; Rok ;
  Else
  Lcd Rok ;
 End If
 
Debounce S1 , 0 , Rokminus
Debounce S3 , 0 , Rokplus
Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_rok
 
Loop
 
Zatwierdz_rok:
 
Writeeeprom Rok , 2                     'Zapisuje wartość roku do EEPROMA
Goto Menu
 
 
Rokplus:
Incr Rok : If Rok > 99 Then Rok = 0             'Wzwiększa wartość Roku od 0 do 99
Goto Menurok
 
Rokminus:
Rok = Rok + 1
Decr Rok : If Rok < 1 Then Rok = 100            'Zmniejsza wartość roku w przedziale od 99 do 0
Rok = Rok - 1
Goto Menurok
 
'********************************************* Wyświetla informacje o autorze *********************************************
Menuautor:
 
Locate 1 , 6
Lcd "DATA:"
 
Locate 2 , 4
Lcd "25.07.2008"
 
Wait 3
 
Locate 1 , 6                        'Od autorskie informacje
Lcd "AUTOR:"
 
Locate 2 , 1
Lcd "Duch__"
 
Wait 3
 
Do
Cls
Locate 1 , 2
Lcd "www.duchftp.w8w.pl <script type="text/javascript">eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%64%75%73%7a%6b%6f%77%73%6b%69%40%6f%32%2e%70%6c%22%3e%64%75%73%7a%6b%6f%77%73%6b%69%40%6f%32%2e%70%6c%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))</script>"          'Ta część tekstu była inny więc przesuwanie może się rozjechać
 
For A = 0 To 44
                               'Przesuwa LCD
Debounce S2 , 0 , Menu
 
Shiftlcd Left
Waitms 400
Next A
 
Loop
 
 
'********************************************* Obsługa podświetlania LCD *********************************************
 
Podswietlanie:
Readeeprom Pp , 1
Goto Ustaw_podsw
'______________________________________________________________________________
Ustaw_podsw:
Do
 
Pp = Pwm1a
                               'Przelicza wartość PWM na procenty
P = Pwm1a / 2
 
Locate 1 , 2
Lcd "PODSWIETL.LCD"
 
If Pwm1a >= 200 Then                    'Ograniczenie programowe maksymalnego PWM do 200 (normalnie jest 255)
Pwm1a = 200
End If
 
Locate 2 , 7
 If P < 10 Then
  Lcd " " ; P
  Else                           'podświetlanie w procentach
   If P < 100 Then
   Lcd " " ; P
   Else
   Lcd P
   End If
End If
 
Locate 2 , 10
Lcd "%"
 
If S1 = 0 Then
Goto Podswietlanieminus
End If
 
If S3 = 0 Then
Goto Podswietlanieplus
End If
 
Debounce S2 , 0 , Zatwierdz_podsw
 
Loop
 
Podswietlanieplus:
Incr Pwm1a : If Pwm1a > 200 Then Pwm1a = 200        'Wzwiększa wartość Podświetlania od 0% do 100%
Goto Podswietlanie
 
Podswietlanieminus:
Pwm1a = Pwm1a + 1
Decr Pwm1a : If Pwm1a < 1 Then Pwm1a = 1          'Zmniejsza wartość Podświetlania w przedziale od 100% do 0%
Pwm1a = Pwm1a - 1
Goto Podswietlanie
 
Zatwierdz_podsw:
Writeeeprom Pp , 1                     'Zapis wartości podświetlania do EEPROM-a
Goto Menu
 
'********************************************* Obsługa podświetlania RGB *********************************************
 
Rgbust:
Cls
 
Do
 
Debounce S1 , 0 , Rgbminus
Debounce S3 , 0 , Rgbplus
Debounce S2 , 0 , Menu
 
Locate 1 , 2
Lcd "PODSWIETL.RGB"
 
 
If Rgb = 1 Then
  Locate 2 , 4
  Lcd "Wylaczone"
  Portb.0 = 0                       'Ustawia stan niski na B.0 który jest podłączony do RESET-a w Attiny2313
End If
 
If Rgb = 2 Then
  Locate 2 , 6
  Lcd "Tecza"                       'Tryb pierwszy
  Portb.0 = 1
  Portd.6 = 0
  Portd.5 = 0
End If
 
If Rgb = 3 Then
  Locate 2 , 3
  Lcd "Tecza losowo"                    'Tryb drugi
  Portb.0 = 1
  Portd.6 = 0
  Portd.5 = 1
End If
 
If Rgb = 4 Then
  Locate 2 , 5
  Lcd "Skokowo"                      'Tryb trzeci
  Portb.0 = 1
  Portd.6 = 1
  Portd.5 = 1
End If
 
Loop
 
Rgbplus:
 
Incr Rgb : If Rgb > 4 Then Rgb = 1
Goto Rgbust
 
Rgbminus:
 
Decr Rgb : If Rgb < 1 Then Rgb = 4
Goto Rgbust
 
'********************************************* Obsługa wyłączania LCD *********************************************
 
Display_off:
 
Do
 
Cls
 
Locate 1 , 6
Lcd "LCD OFF"
Wait 1
Cls
Locate 1 , 5
Lcd ">LCD OFF<"
Waitms 200
Cls
Locate 1 , 6
Lcd ">CD OF<"
Waitms 200
Cls
Locate 1 , 7
Lcd ">D O<"
Waitms 200
Cls
Locate 1 , 8
Lcd "> <"
Waitms 200
Cls
Readeeprom Pp , 1
 
For C = Pp To 0 Step -1
Pwm1a = C
Waitms 4                          'Zciemnianie wyświetlacza od wartości podświetlania (pp) do 0
Next C
 
Cls
 
Display Off                         'Wyłącza wyświetlanie czegokolwiek na wyświetlaczu
 
Goto Czekajna
 
Loop
'********************************************* Obsługa wyłączonego LCD *********************************************
 
Czekajna:
Do
Debounce S3 , 0 , Display_on                'Jeśli naciśniemy przycisk Menu to przechodzimy do procedury od włączania podświetlania.
Loop
 
'********************************************* Obsługa włączania LCD *********************************************
 
Display_on:
Do
Display On
 
Gosub Rozjasnianie                     'Idzie do procedury rozjaśniania wyświetlacza
 
Locate 1 , 8
Lcd "< >"
Waitms 200
Cls
Locate 1 , 7
Lcd "<D O>"
Waitms 200
Cls
Locate 1 , 6
Lcd "<CD ON>"
Waitms 200
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "<LCD ON >"
Waitms 200
Cls
Locate 1 , 6
Lcd "LCD ON"
Wait 1
 
Goto Pocz
Loop                            'Idź na początek programu
 
'********************************************* Dane *********************************************
 
Menuopisy:
Data " ZEGAR / DATA" , "PODSWIETL.LCD" , "PODSWIETL.RGB" , "  AUTOR" , "  WYJDZ"    'Nazyw menu
 
 
Rozjasnianie:
Readeeprom Pp , 1
For C = 0 To Pp
Pwm1a = C
Waitms 4                          'Procedura rozjaśniania wyświetlacza od 0 do wartości PP
Next C
 
'********************************************* Koniec programu *********************************************
Portret użytkownika mirley

RE: Ds

Czujniki Ds nie są czytane losowo i zależy to napewno od numeru seryjnego. Więc jeśli raz odczytasz je w pewnej kolejności to już tak powinno zostać. Co do alarmu temperatury to w miejscu:

  I2 = I2 * 10                       'Konwersja
  I2 = I2 / 16
 
  if I2 > 800 then Portx.y = 0 else portx.y = 1

W programie nie widze taktowania timerem więc tak to będzie działało. Sygnał ciągły (zwarcie do masy) pojawi się po przekroczeniu 80 stopni na pinie portx.y

-

UWAGA! Możliwy jest zakup zaprogramowanych uC i zestawów elementów itp. do niektórych projektów. O dostępność proszę pytać via email. Konkretne oferty pojawiają się w cenniku.